Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Corporate

Jeżeli przynajmniej od czasu do czasu zajmujesz się procesami restrukturyzacyjnymi spółek handlowych (likwidacje, łączenia, przekształcenia, zmiany kapitałów, itd.), albo przynajmniej aktualizujesz wpisy dotyczące spółek w KRS, możliwe, że naszła Cię kiedyś przy kolacji refleksja nad sensem istnienia publikatora pod groźnie brzmiącą nazwą Monitor Sądowy i Gospodarczy. Ja ostatnio coraz częściej…

Share.

W związku z obowiązującym od dnia 2 lipca 2014 roku rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 kwietnia 2014 r. (UE) 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku („Rozporządzenie”), które w znaczącej części zacznie być stosowane od dnia 3 lipca 2016 roku, emitentów instrumentów finansowych(w szczególności spółki publiczne) czekają istotne…

Share.

Oczywiście nie, bo mnie nie ma w art. 2 ustawy o obligacjach (jeszcze tej z 1995 r.) – nie mam zdolności emisyjnej… Czy wobec tego mogę doradzić klientowi (przykładowo: spółce komandytowo-akcyjnej), żeby wyemitowała jedną obligację? Czy też jak napisał W. Chabasiewicz „Jeden to za mało”? Zadałem sobie pytanie, więc i…

Share.

Instytut Allerhanda oraz Korporacyjnie (jako patron medialny) zapraszają do udziału w drugiej edycji kongresu dedykowanego prawu restrukturyzacyjnemu. Wydarzenie stanowi interdyscyplinarną (łączącą prawo z ekonomią) konferencję naukowo-praktyczną w Polsce. Celem organizatorów jest animowanie i kształtowanie debaty w zakresie kierunków rozwoju teorii i praktyki projektów restrukturyzacyjnych. IA zależy także na kształtowaniu debaty…

Share.

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zauważył w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni przepisów odnoszących się do kwestii prokury łącznej niewłaściwej. 30 stycznia 2015 r., rozbieżności te zostały rozstrzygnięte uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 34/14), zgodnie z którą: „Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze…

Share.

Pojawienie się projektu ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych („Projekt”), implementującego do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi oraz dyrektywę 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących…

Share.

Zasadniczo obowiązki informacyjne emitenta obligacji określone zostały w ustawie o obligacjach (czy też szerzej ustawach regulujących rynek kapitałowy). Przykładowo art. 10 ust. 3 ustawy o obligacjach nakłada na emitenta, który prowadzi działalność dłużej niż rok,  obowiązek udostępnienia potencjalnym obligatariuszom sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłego rewidenta), sporządzonego na dzień bilansowy…

Share.

W dniu 16 stycznia 2015 roku ukazał się projekt ustawy nowelizującej ustawę o funduszach inwestycyjnych, implementującej do polskiego porządku prawnego dyrektywę 2011/61/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi („Dyrektywa ZAFI”) oraz dyrektywę 2014/91/UE z dnia 23 lipca 2014 r. zmieniającą dyrektywę 2009/65/WE w sprawie…

Share.

Uchwała Sądu Najwyższego z 18 września 2013 r. (sygn. III CZP 13/13) była szeroko omawiana w piśmiennictwie. Przeważają głosy aprobujące, jednakże można spotkać również uwagi krytyczne dotyczące pierwszej z tez tego orzeczenia. Mianowicie krytykowane jest twierdzenie, iż wyrok sądu stwierdzający nieważność sprzecznych z ustawą uchwał wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością…

Share.

W kilku najbliższych wpisach chciałem polecić ciekawe książki prawno-ekonomiczne do poczytania na mroźne grudniowe wieczory. Pierwsza książka pt. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne pod red. naukową prof. E. Mączyńskiej dotyczy szeroko rozumianych bankructw przedsiębiorstw. Spis treści: CZĘŚĆ I. BANKRUCTWA I UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW – WYBRANE DETERMINANTY I TRENDY Rozdział…

Share.

Od dnia 1 grudnia 2014 roku wchodzi w życie zmiana ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym1. Ustawa nowelizująca zasadniczo modyfikuje organizację wydawania spółkom identyfikatora podatkowego NIP i numeru identyfikacyjnego REGON, a także ogranicza ilość możliwych do wskazania przez spółki pozycji przedmiotu działalności (PKD). DOTYCHCZASOWE NIEDOSKONAŁOŚCI Zaplanowane przez ustawodawcę zmiany do ustawy…

Share.

Ten wpis jest częściowo nawiązaniem i rozwinięciem wpisu mec. Andrzeja Tropaczyńskiego z 5 grudnia 2013 r. („Rezygnuję z zarządu! Ok, ale w jaki sposób?”). Dotyczy on, ujmując rzecz najogólniej, problematyki odbierania przez spółkę kapitałową oświadczeń o rezygnacji z pełnienia funkcji członka jej organu. Warto dodać, że od pewnego czasu jest…

Share.

ISTOTA PROBLEMU W świetle art. 42 § 1 kodeksu cywilnego nie jest jasne, czy niezdolność do prowadzenia przez spółkę kapitałową swoich spraw z powodu braku powołanych do tego organów, warunkująca ustanowienie w trybie tego przepisu tzw. kuratora prawa materialnego, zachodzi wyłącznie w sytuacji braku zarządu spółki, czy także w przypadku…

Share.

Z myślą o ciągłych zmianach w dziale prawnym oraz potrzebie debat o nowych wyzwaniach i obowiązkach stojących zarówno przed prawnikami przedsiębiorstw, jak i kancelarii zewnętrznych powstał elitarny Klubu Prawników jako forum do prowadzenia dyskusji. Wychodząc na przeciw oczekiwaniom i potrzebom rynku powstał cykl jednodniowych spotkań. Podczas każdego ze spotkań uczestnicy będą mieli…

Share.

Opinia przedstawiona w dniu 11 września 2014 r. Sprawy połączone C‑131/13, C‑163/13 i C‑164/13 Staatssecretaris van Financiën (C‑131/13) przeciwko Schoenimport „Italmoda” Mariano Previti vof  i Turbu.com BV (C‑163/13),Turbu.com Mobile Phone’s BV (C‑164/13) przeciwko Staatssecretaris van Financiën OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 11 września 2014 r. Sprawy połączone C‑131/13, C‑163/13…

Share.

W ramach współpracy z Trio Conferences zapraszamy na pierwsze wydarzenie nad którym objęliśmy patronat medialny: Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji w sektorze bankowym Ostatni kryzys finansowy spowodował szereg zmian w sektorze bankowym, szczególnie w zakresie wymogów kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem, co ma zwiększać poziom bezpieczeństwa instytucji…

Share.

Opinia przedstawiona w dniu 9 września 2014 r. Sprawa C‑282/13  T-Mobile Austria GmbH  przeciwko  Telekom-Control-Kommission OPINIA RZECZNIKA GENERALNEGO MACIEJA SZPUNARA przedstawiona w dniu 9 września 2014 r.(1) Sprawa C‑282/13 T-Mobile Austria GmbH przeciwko Telekom-Control-Kommission [wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof (Austria)] Łączność elektroniczna – Ochrona praw wynikających z porządku prawnego Unii przed…

Share.

W artykule pt. „U spółki wypłacającej dywidendę nie powstaje przychód”, opublikowanym 29 października 2012 roku w dzienniku „Rzeczpospolita”, pisałam o ukształtowanym, korzystnym dla podatników, stanowisku sądów administracyjnych w zakresie braku przychodu po stronie spółki przekazującej dywidendę w formie rzeczowej w związku z tym zdarzeniem. Na gruncie obecnych przepisów brak jest…

Share.

Pojęcie interesu spółki kapitałowej lekko okrzepło w ostatnich latach i wydaje się, że nie wzbudza już takich emocji, jak jeszcze kilka lat temu. Zapewne za sprawą ostatnich orzeczeń Sądu Najwyższego[1], w których to Sąd w sposób jednoznaczny opowiedział się za poglądem, że interes spółki nie jest niczym innym, jak wypadkową…

Share.

Ponieważ temat odpowiedzialności sprzedającego w związku z naruszeniem złożonych w umowie sprzedaży udziałów oświadczeń i zapewnień rozrósł się do rozmiarów mini-serialu w kilku odcinkach, na początek niewielki spis treści pozwalający śledzić całą serię (wystarczy kliknąć w odpowiedni link): 1. Wedle najlepszej wiedzy sprzedającego (…) – Prolog 2. Oświadczenia i zapewnienia…

Share.

Z satysfakcją informuję, że z końcem sierpnia o druku oddane zostało drugie wydanie komentarza do ustawy z dnia 17 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (autorstwo: K. Kohutek, M. Sieradzka). Zawarto w nim nie tylko omówienie i ocenę zmian jakie do powyższej ustawy wprowadziła nowelizacja z dnia 10…

Share.

Najnowsze wydanie polskiego tygodnika Bloomberg Businessweek (Nr 34, 25-31 sierpnia 2014 r.), który namiętnie czytam :), zawiera artykuł (s. 40-41) o ciekawym czasopiśmie, które stara się w przystępny (lekkostrawny?) sposób przybliżyć najnowsze artykuły naukowe z zakresu ekonomii (zob. również artykuł w języku angielskim). Mowa o FAME (skrót od Finance &…

Share.

Co można zrobić, jeśli wspólnicy sp. z o.o. podczas zwyczajnego zgromadzenia przekazali cały zysk wypracowany przez tę spółkę na kapitał zapasowy, a później, w trakcie kolejnego roku finansowego, zmienili zdanie i stwierdzili, że jednak chcieliby otrzymać dywidendę? Kiedy i pod jakimi warunkami wspólnicy mogą otrzymać dywidendę Zysk wypracowany przez spółkę…

Share.

Z zainteresowaniem zapoznałem się z wyrokiem Sądu Najwyższego z dnia 15 maja 2014 r. (sygn. akt III SK 44/13), (wyrok jest dostępny na stronie internetowej), a także komentarzem do wyroku dr hab. Konrada Kohutka, prof. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego, opublikowanym na jego stronie internetowej (zob. również szerzej K. Kohutek,…

Share.

  Rethinking Compliance to najnowszy artykuł autorstwa A. Riley i D. Sokola (dostępny na stronie internetowej ssrn). Artykuł składania do refleksji i zasadniczo skierowany jest do organów antymonopolowych (czy szerzej legislatorów). Wydaje się, że artykuł (wraz z bogatą literaturą w nim podaną) może stanowić cenne źródło wiedzy także dla polskich…

Share.

Dzień dobry Państwu,  W to jakże rześkie sierpniowe przedpołudnie chciałem zainteresować Państwa mało znanym, a niestety całkiem ciekawym orzeczeniem Sądu Najwyższego. Orzeczenie dotyczy art. 461 k.s.h. i obawiam się, że równie dobrze może znaleźć zastosowanie do art. 274 k.s.h. (sp. z o.o.). Na marginesie dodam, że próżno szukać wskazanego…

Share.

Zamknięcie roku obrotowego w spółkach publicznych często wiąże się z koniecznością zmierzenia się przez spółki z zaskarżaniem uchwał podjętych na zwyczajnych walnych zgromadzeniach przez akcjonariuszy mniejszościowych. W wielu przypadkach akcjonariusze mniejszościowi nadużywają jednak swoich praw podmiotowych stosując w stosunku do spółek tzw. szantaż korporacyjny. Niniejszy artykuł przedstawia środki obrony pozwanej…

Share.

Arbitraż wkracza w wiele sektorów życia gospodarczej – od arbitrażu handlowego w ramach którego rozstrzygane są spory wynikające z umów handlowych typu umów dostaw, sprzedaży etc., poprzez arbitraż budowlany (umowy deweloperskie, umowy o roboty budowlane), arbitraż sportowy aż po arbitraż w sprawach korporacyjnych. Mój wpis będzie dotyczył ostatniego typu (należy…

Share.

Choć tytuł może sugerować coś innego – w tym tekście nie odnoszę się do aktualnych wydarzeń politycznych. Bo nie o podsłuchy w restauracji tutaj chodzi, ale o nagrywanie obrad walnych zgromadzeń spółek publicznych.  Dobre praktyki spółek notowanych na GPW zawierają rekomendację, aby spółki nagrywały obrady walnego zgromadzenia, a następnie zarejestrowany…

Share.

  1.  Uwagi wstępne Tytułowe pytanie może wydawać się trywialne, a wręcz retoryczne, bowiem natychmiast nasuwa się oczywista odpowiedź: „nie”. Osoby prawne, w tym spółki kapitałowe, nie mogą pełnić funkcji pełnomocnika procesowego zarówno w postępowaniu administracyjnym, jak i podatkowym[1], co wynika odpowiednio z art. 33 § 1 k.p.a. i art. 137 § 1…

Share.

[AKTUALIZACJA – 15.06.2014 r.] Zapewne zauważyliście zielony baner na stronie głównej Korporacyjnie.pl To efekt naszej współpracy z  LexisNexis. Naszą kolejną wspólną inicjatywą jest konkurs na najlepszy komentarz/glosę do orzeczenia Sądu Najwyższego z 2013 r. lub 2014 r. dotyczącego szeroko rozumianego prawa gospodarczego, a w szczególności prawa spółek handlowych. Komentarz/ glosa…

Share.

Jak już wspominałem czekają nas zmiany w prawie o obligacjach. Ustawodawca przygotował niespodziankę, którą jest projekt nowej ustawy o obligacjach (ustawodawcy trochę to zajęło czasu, bo projekt  założeń ustawy został przyjęty przez Radę Ministrów w kwietniu 2013 r.; nawiasem projekt założeń znacznie różni się od projektu ustawy). Ustawa liczy 111…

Share.

W uchwale z dnia 24 kwietnia 2014 r. (sygn. III CZP 17/2014) Sąd Najwyższy rozstrzygnął, że członek zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, uprawniony według umowy spółki do jej reprezentowania łącznie z drugim członkiem zarządu, może być ustanowiony pełnomocnikiem do czynności określonego rodzaju. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 24 kwietnia…

Share.

Piotr Semeniuk zamieścił informację o jubileuszowej konferencji CARS z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej (tytuł: „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne„). Konferencja odbyła się w dniu 21 maja i w związku z tym chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami (mam nadzieję, że zamieścimy zdjęcia, ale dopiero…

Share.

Jaka forma kontaktu między pełnomocnikiem a świadkiem przed złożeniem zeznań jest dopuszczalna? Czy pełnomocnik może spotykać się ze świadkiem w celu omówienia i przygotowania jego przyszłych zeznań? Pytanie to ma szczególne znaczenie w przypadku arbitrażu międzynarodowego, gdzie pełnomocnicy podlegają często różnym – potencjalnie sprzecznym – krajowym regulacjom kontaktu ze świadkiem.…

Share.

W maju i czerwcu odbywa się zawsze dużo ciekawych konferencji naukowych. Chciałbym zaprosić Państwa na jedną z nich, nad którą Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny- „Ogólnopolską Konferencję Naukową „Prawo spółek handlowych – wczoraj i dziś” . Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2014 roku o godz. 9.00 na Wydziale Prawa i Administracji…

Share.

W dzisiejszym wpisie temat tylko z pozoru lekki, ale w praktyce prawniczej niezmiernie istotny i, co ważniejsze, nieczęsto poruszany. Będzie o roli tłumaczy w tworzeniu i obowiązywaniu prawa unijnego w Polsce na przykładzie moich ostatnich potyczek z pojęciem „przedsiębiorcy” lub „przedsiębiorstwa” w unijnym prawie pomocy publicznej. Często bowiem błąd lub…

Share.

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją naszych newsów. NEWSY ANTITRUST/PRAWO KONSUMENCKIE/REGULATORZY RWE Stoen Operator przegrał sprawę przed Sądem Apelacyjnym z UOKiKiem w sprawie dwóch klauzul abuzywnych (sygn. VI Aca 1828/13). Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do…

Share.

Jakiś czas temu, zapewne nieco zbyt długi [robi pokorną minę i bije się w pierś], starałem się zainteresować Państwa tematyką oświadczeń i zapewnień w transakcji sprzedaży udziałów. Był więc już „prolog” (dostępny tutaj), teraz czas przejść do tzw. meritum. Udziały[1] to bardzo specyficzny przedmiot umowy. Nie stanowią jedynie składniku majątkowego…

Share.

Wielokrotnie na blogu pisałem o obligacjach (głównie obligacjach zamiennych – bo takie są przedmiotem mojego doktoratu). W jednym ze wpisów wspominałem o toczących się pracach nad nowelizacją ustawy o obligacjach (ustawa z 29 czerwca 1995 r.; poważnie zmieniona w 2000 r.). Dotychczas opierałem swoje informacje o projekt założeń zmian ustawy…

Share.

Tematyka prawna obligacji (w tym obligacji zamiennych) była już kilkukrotnie poruszana na Korporacyjnie.pl (zob. chronologicznie: S. Okoń: Obligacje zamienne jako forma finansowania przedsiębiorstwa; Sz. Syp: Zmiana treści stosunku prawnego wynikającego z obligacji; Sz. Syp: Instrumenty hybrydowe – wybrane problemy w świetle prawa polskiego – por. również polemikę do wpisu autorstwa…

Share.

Podstawową funkcją obligacji z punktu widzenia ich emitenta jest funkcja pożyczkowa. Wśród podmiotów uprawnionych do przeprowadzenia emisji obligacji znalazły się m. in. osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą (w tym spółki komandytowo-akcyjne), spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz jednostki samorządu terytorialnego. Tym samym, emisja obligacji – obok kredytu i pożyczki – może być…

Share.

Instytut Allerhanda serdecznie zaprasza na drugą edycję Polskiego Kongresu Prawa Podatkowego. Dyskusja w gronie przedstawicieli Ministerstwa Finansów, ludzi świata nauki, biznesu, doradztwa i mediów będzie mieć miejsce 8 kwietnia 2014 r. w Warszawie w Hotelu Polonia Palace. Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny nad Kongresem. Wśród tematów Kongresu – Kodeks podatkowy –…

Share.

ISTOTA PROBLEMU W pierwszym wpisie na Korporacyjnie.pl chciałbym poruszyć kwestię legitymacji do zaskarżenia uchwały organów spółki kapitałowej, a głównie tego czy uprawnienie to przysługuje wierzycielowi, który uzyskał egzekucyjne zajęcie akcji lub udziałów wspólnika/akcjonariusza tej spółki. Zanim przystąpię do meritum niezbędne jest przypomnienie dwóch kwestii. Po pierwsze należy pamiętać, kto wedle…

Share.

Mamy przyjemność zaprosić Was do udziału w Kongresie Emerging Europe 2014, który odbędzie się w dniach 12-13 marca 2014 r. w Szkole Głównej Handlowej. Emerging Europe to dwudniowy, międzynarodowy, anglojęzyczny kongres gospodarczy, organizowany przez SKN Klub Inwestora, poświęcony tematyce inwestowania oraz stosunków gospodarczych w Europie Środkowo-Wschodniej. Projekt organizowany jest przy…

Share.

W najbliższym czasie, tj. 13 marca 2014 r.,  odbędzie się Polski Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego – pionierskie w swej zawartości merytorycznej wydarzenie, ściśle poświęcone procesom restrukturyzacji, szczególnie dedykowane osobom w nie zaangażowanym, ale i tym, których tematyka restrukturyzacji żywo interesuje. By mieć szansę na udaną restrukturyzację bądź mieć pewność, że proces…

Share.

British-Polish Investment Alliance (BPIA) to inicjatywa Klubu Inwestora, działającego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, nad którą Korporacyjnie.pl objęło patronat medialny. Projekt organizowany jest przy wsparciu najbardziej prestiżowych środowisk biznesowych, banków inwestycyjnych, firm doradczych, organizacji rządowych oraz innych społeczności studenckich z renomowanych uczelni ekonomicznych w Polsce i Wielkiej Brytanii. BPIA…

Share.

Ten wpis będzie bardzo osobisty i wyjątkowo nie będzie o prawie. Inspiracją do jego napisania była ogłoszona niedawno wiadomość, że bydgoska PESA jako pierwsza firma z Europy Środkowo-Wschodniej została nominowana do nagrody ekonomicznej Financial Times „Boldness in Business Award”. ****  Boldness in Business Award, to nagroda, której laureatem mogą zostać…

Share.

Sąd Najwyższy w uchwale Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 18 września 2013 r. (sygn. III CZP 13/13)(1) przesądził o charakterze sankcji cywilnoprawnej dotykającej sprzecznej z ustawą uchwały zgromadzenia wspólników oraz uchwały walnego zgromadzenia. Katarzyna Reszczyk w swoim wpisie  pt. „Czy można zaskarżyć uchwały Rady Nadzorczej…

Share.

Już 13 marca 2014 r.  w Warszawie, w Hotelu Polonia Palace odbędzie się Kongres Prawa Restrukturyzacyjnego organizowany przez Instytut Allerhanda. Korporacyjnie.pl jest patronem medialnym Kongresu. Patronat honorowy objęli m.in. : Ministerstwo Sprawiedliwości, Ministerstwo Gospodarki, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Naczelna Rada Adwokacka, OIRP Poznań, OIRP Białystok, OIRP Warszawa, OIRP Kraków,…

Share.