Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy

Dywidenda to część zysku netto spółki kapitałowej, która przypada wspólnikom lub akcjonariuszom zgodnie z uchwałą zgromadzenia wspólników lub odpowiednio walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki. Dla wielu akcjonariuszy/udziałowców dywidendy są podstawową przesłanką zaangażowania kapitału w daną spółkę. Stanowią one bowiem wprost namacalną korzyść z posiadania statusu akcjonariusza lub wspólnika. Prawo do dywidendy przysługuje na…

Share.

 W dzisiejszym wpisie przedstawiamy instytucję świadectwa rejestrowego. Omówimy pokrótce czym jest świadectwo rejestrowe, jaki jest jego zakres i prawidłowa forma, po co wystawia się świadectwo, a także konsekwencje jego wydania m.in. związane z blokadą akcji.  Na czym polega instytucja świadectwa rejestrowego? Zgodnie z art. 328 (6) KSH, świadectwo rejestrowe wystawiane jest na…

Share.

Jedna z kluczowych dat obowiązkowej dematerializacji tj. 30 września 2020 r. coraz bliżej – najwyższy czas na omówienie potencjalnych konsekwencji osób umocowanych do reprezentowania spółek za niedopełnienie ustawowych obowiązków związanych z dematerializacją. Za sprawą ustawy z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw,…

Share.

W poprzednim wpisie szczegółowo zostały omówione skutki obowiązkowej dematerializacji akcji, które dotknęły również spółki publiczne. Wpis poruszał kwestie związane z zakresem obowiązków leżących po stronie takiej spółki, niezbędnych czynności do wykonania oraz tematu dostępu spółek publicznych do danych o swoich akcjonariuszach. W dzisiejszym wpisie zajmiemy się, tematem z ekonomicznego punktu…

Share.

Zgodnie z mniej lub bardziej oficjalnymi zapowiedziami oraz zgłaszanymi w niektórych kręgach postulatami w dniu 14 maja 2020 r.[1] ustawodawca zmienił terminy dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji. Wprowadzenie nowych terminów oznacza w istocie „odroczenie” obowiązków emitentów akcji o kilka miesięcy. Które terminy zmieniono? a) Zmieniono terminy dokonania wezwań akcjonariuszy do złożenia…

Share.

Obowiązkowa dematerializacja dotyczy nie tylko spółek niepublicznych, ale także spółek publicznych – jakie czynności w związku z powyższym będą musiały podjąć spółki publiczne? Czy spółki publiczne będą posiadały dostęp do wiedzy o swoich akcjonariuszach? Szeroko omówiony już w ramach publikacji na Korporacyjnie.pl obowiązek pozbawienia akcji jego materialnego nośnika i zastąpienia…

Share.

W poprzednim wpisie szczegółowo zostały omówione obowiązki oraz niezbędne do wykonania czynności spoczywające na spółce, w związku z koniecznością dematerializacji akcji. Tym razem poruszymy kwestie jawności danych zawartych w rejestrze akcjonariuszy, a tym samym problemu zakresu dostępności do zapisów ujawnionych w rejestrze akcjonariuszy. Jednym ze skutków zmiany kodeksu spółek handlowych…

Share.

W dzisiejszym wpisie omawiamy syntetycznie, jak obowiązkowa dematerializacja wszystkich akcji spółek publicznych i niepublicznych wpłynie na dokumenty akcji. Przypomnijmy, że akcją w świetle polskiego prawa spółek nazywamy jednocześnie: – ułamek w kapitale zakładowym spółki akcyjnej (spółki komandytowo-akcyjnej); – ogół („wiązkę”) praw i obowiązków akcjonariusza wynikającą z posiadania statusu akcjonariusza, czyli…

Share.

W poprzednim wpisie szczegółowo została przedstawiona instytucja domu maklerskiego jako podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy, w tym obowiązki jakie będą na nim ciążyły. Tym razem przedstawiamy perspektywę spółki, czyli emitenta akcji, którego akcje podlegają obowiązkowej dematerializacji. Niewątpliwie część prac powinna zostać zainicjowana przez spółki jak najszybciej, gdyż jedna z kluczowych dat…

Share.

W ramach cyklu publikacji przedstawiamy kolejny wpis związany z obowiązkową dematerializacją akcji wszystkich spółek akcyjnych i komandytowo-akcyjnych. Jakie będą główne zadania i obowiązki podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy? Dematerializacja akcji niepublicznych spółek akcyjnych oraz komandytowo-akcyjnych opiera się na instytucji rejestru, z którym wiąże się domniemanie zgodności stanu w nim ujawnionego z…

Share.

Tym wpisem chcemy zapoczątkować nowy cykl na Korporacyjnie.pl, poświęcony zmianom w prawie spółek, dotyczącym między innymi emitentów akcji posiadających obecnie formę dokumentu. Od 2021 roku akcje te, emitowane przez niepubliczne spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, a ponadto przez spółki publiczne, w których nie wszystkie akcje są zdematerializowane, będą musiały mieć formę bezdokumentową.…

Share.