Chat with us, powered by LiveChat

Browsing: Infrastruktura

Poszczególne gałęzie transportu borykają się z różnymi problemami. Bardzo często w systemie transportowym dochodzi do zachwiania równowagi. Jaka przyszłość czeka polską branżę transportową? Jakim problemom musi ona stawić czoła i jakie są realne szanse i rozwiązania, które mogłyby poprawić obecny stan rzeczy? Od czego zależy sukces polskiego systemu transportowego? Sukces polskiego…

Share.

17 lutego Sąd Najwyższy wydał precedensową uchwałę (III CZP 111/15) dopuszczającą wnoszenie skarg na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej dotyczącej zarzutów oddalonych w uzasadnieniu wyroku, a nie w sentencji. To bardzo ważne orzeczenie, które może przeciąć niekończące się spory o to, czy i kiedy można zaskarżyć wyrok KIO. Aby w pełni…

Share.

Dzisiejszy wpis poświęcam przesłance zwrotu wynajmowanej/dzierżawionej nieruchomości w kontekście roszczenia najemcy/dzierżawcy o zwrot poniesionych nakładów inwestycyjnych. Przesłanka ta nie powinna wywoływać co do zasady problemów interpretacyjnych ze względu na oczywiste, z zewnątrz, znaczenie słów „zwrot nieruchomości”. Wydawać by się mogło, że sformułowanie zwrot nieruchomości jest jednoznaczne i nie powinno rodzić wątpliwości…

Share.

Wykonawcy, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą przedłożyć zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, będącego wydrukiem z systemu elektronicznego ZUS (Platformy Usług Elektronicznych). Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm., dalej ,,PZP”) z…

Share.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.2013.1409 ze zm. – „Prawo budowlane”), przez obszar oddziaływania obiektu należy rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Przez obiekt budowlany…

Share.

Dnia 19 listopada 2015 r. w Hotelu Westin w Warszawie odbędzie się kolejna edycja Forum Inwestycji Infrastrukturalnych. Zadaniem konferencji jest wymiana poglądów i stanu wiedzy na temat modernizacji infrastruktury dla szybkiego i stabilnego rozwoju Polski, szczególnie pod kątem nowej perspektywy unijnej. Projekt jest odpowiedzią na wyzwania przed jakimi stoi branża…

Share.

Wzory umów, jakimi są warunki kontraktowe FIDIC, są na świecie znane i stosowane od kilkudziesięciu lat. W Polsce nie są jeszcze tak popularne, jakby tego sobie życzyły firmy budowlane.Często rozwiązania umowne są też traktowane wybiórczo, przez co traci sens koronna zasada FIDIC: zachowywanie równowagi pomiędzy zamawiąjącym, a wykonawcą. Aby uniknąć…

Share.