Chat with us, powered by LiveChat

Czwartkowe newsy na Korporacyjnie.pl! (3)

0

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją naszych newsów.

NEWSY

ANTITRUST/PRAWO KONSUMENCKIE/REGULATORZY

RWE Stoen Operator przegrał sprawę przed Sądem Apelacyjnym z UOKiKiem w sprawie dwóch klauzul abuzywnych (sygn. VI Aca 1828/13).

Jedno z zakwestionowanych postanowień umożliwiało przedsiębiorcy m.in. podwyższenie opłaty za przyłączenie do sieci o 10 proc. w stosunku do wcześniej ustalonej stawki, bez zgody konsumenta i możliwości odstąpienia od umowy. Za niedozwolone uznane zostało też postanowienie pozwalające przedsiębiorcy na  zmianę terminu wykonania przyłącza energetycznego, bez ponoszenia odpowiedzialności.

Więcej: UOKiK

Prezes UOKiK wydał dwie zgody na koncentracje, polegające na przejęciu przez Polską Grupę Zbrojeniową 16 spółek z sektora obronnego, co jest związane z realizacją strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa Polski.

Więcej: UOKiK

Wciąż trwają prace nad nowelizacją ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Więcej: Sejm

Prezes Urzędu Transportu Kolejowego decyzją z dnia 17 kwietnia 2014 r. nałożył na PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. karę pieniężną za niewykonanie decyzji z dnia 19 czerwca 2013 r. w zakresie błędnego przekazywania przez zarządcę infrastruktury informacji wizualnych i głosowych za pomocą Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP). Nałożona na PKP PLK SA kara pieniężna wynosi 1 022 425,80 zł. Ma ona charakter dyscyplinujący i uwzględnia konieczność ochrony interesu społecznego. Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, wydając decyzję w powyższej sprawie, kierował się przede wszystkim interesem pasażerów, których zbiorowe prawa zostały w tym przypadku naruszone w sposób rażący.

Więcej: UTK

FUZJE I PRZEJĘCIA/RYNKI KAPITAŁOWE/UPADŁOŚCI

PZU SA przejmie w Polsce lidera rynku ubezpieczeń direct – Link4 Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. oraz liderów rynków: litewskiego – Lietuvos Draudimas AB oraz łotewskiego – AAS Balta. Przedmiotem umowy jest także przejęcie biznesu estońskiej spółki Codan Forsikring A/S. Transakcje uzależnione są od zgody regulatorów rynków, na których działają przejmowane spółki, a także właściwych urzędów antymonopolowych. Ich łączna wartość to około 360 mln EUR.

Więcej: PZU

Z upoważnienia KNF zatwierdzono prospekt emisyjny sporządzony przez BNP Paribas Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie w związku z ofertą publiczną akcji serii O oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii L, M, N, O oraz praw do akcji serii O (oferującym jest Dom Maklerski Banku Handlowego SA z siedzibą w Warszawie). Transakcja ma zapewnić wykonanie przez BNP Paribas zobowiązania wobec KNF do zwiększenia liczby akcji w wolnym obrocie giełdowym do 15%. Jej wartość to ok 320 mln PLN.

Więcej: Biznes Gazeta Prawna

Feroco, jeden z największych krajowych wykonawców w sektorze kolejowym, złożył wniosek o upadłość.

Więcej: Wyborcza.biz

KONFERENCJE

W dniu 20 maja odbędzie się II Polski Kongres Sporów Sądowych, Mediacji i Arbitrażu.

Więcej: IA

W dniu 21 maja odbędzie się organizowana przez CARS konferencja naukowa z okazji 10-lecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej. Celem konferencji jest krytyczne przedyskutowanie najważniejszych i najciekawszych aspektów wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne.

Więcej: Wstępny_program_konferencji_majowej

PUBLIKACJE

CARS udostępniło bezpłatnie elektroniczną publikację autorstwa dr Agaty Jurkowskiej-Gomułki pt. Publiczne i prywatne egzekwowanie zakazów praktyk ograniczających konkurencję (2013).

Więcej: Publikacja (po kliknięciu na okładkę książki – można ją otworzyć)

Pełna treść czasopism:

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 1(3) 2014

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 2 (3) 2014 (prawo pocztowe)

Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny nr 3 (3) 2014

Spisy treści czasopism:

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 1 (2014) 

(m.in. Tomasz Sójka, Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu: Etap zdarzenia rozciągniętego w czasie jako informacja poufna w prawie rynku kapitałowego; Mariusz Stanik, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Warunki wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy w spółce komandytowo-akcyjnej; Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego: Zdatność arbitrażowa sporów ze stosunku spółki; Zbigniew Kuniewicz, Uniwersytet Szczeciński  Anna Kuniewicz, Uniwersytet Szczeciński; Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z dnia 8 lutego 2013 r. (IV CSK 332/12))

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 2 (2014) 

(m. in. Aleksander Lipiński, Uniwersytet Śląski: „Konkurencyjne” postępowania koncesyjne dotyczące działalności regulowanej prawem geologicznym i górniczym)

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 3 (2014) 

(m.in. Jakub Pokrzywniak, Uniwersytet im. A Mickiewicza w Poznaniu: Obrót paliwem gazowym w punkcie wirtualnym – analiza cywilnoprawna; Tomasz Szczurowski, Uniwersytet Kard. Stefana Wyszyńskiego: Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego w sprawach gospodarczych w roku 2013)

Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego nr 4 (2014) 

(m.in. Marcin Asłanowicz, Dział Procesowy i Arbitrażowy, Baker & McKenzie: Zakres ujawnienia, a bezstronność i niezależność arbitra w postępowaniu arbitrażowym; Małgorzata Sieradzka, Uczelnia Łazarskiego w Warszawie: Kryteria kwalifikacji opłaty za przejazd odcinkiem płatnej autostrady jako ceny nieuczciwej- – glosa do wyroku SN z dnia 13 lipca 2013 r. III SK 44/11)

Glosa_2014_1

Państwo i Prawo_2014_1

Państwo i Prawo_2014_2

Państwo i Prawo_2014_3

Państwo i Prawo_2014_4

PPH 2014_1

PPH 2014_2

PPH_2014_3

PPH 2014_4

Instytut Allerhanda pod szyldem Oficyna Allerhanda wydał kolejną publikację. Monografia „Nowe koncepcje i regulacje nadzoru finansowego. Nadzór makrostabilnościowy. Nadzór bankowy SKOK. Instrumenty finansowe” pod red. dr. Wojciecha Rogowskiego jest efektem projektu badawczego, który podjęła grupa ekspertów skupiona wokół Instytutu Allerhanda. Celem projektu była interdyscyplinarna analiza najnowszych teoretycznych koncepcji i zmian dokonujących się w architekturze nadzoru finansowego z punktu widzenia polskiego systemu prawno-instytucjonalnego.

News  o książce: http://allerhand.pl/index.php/pl/home/691-ksiazka-nowe-koncepcje-i-regulacje-nadzoru-finansowego.html

Share.

About Author

dr Szymon Syp LL.M. Adwokat Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu na Florydzie oraz Uniwersytetu w Indianie. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Autor ponad 30 publikacji (w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu) oraz prelegent na przeszło 40 konferencjach. W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman". Założyciel: korporacyjnie.pl, prawoamedycyna.pl oraz antitrust.pl kancelaria@szymonsyp.com

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *