Chat with us, powered by LiveChat

Unia rynków kapitałowych – nowe kroki prawne

0

Unia rynków kapitałowych stanowi jeden z podstawowych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez Komisję Europejską. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie europejskiego systemu finansowego, poprzez umożliwienie dostępu europejskim przedsiębiorcom do alternatywnych źródeł finansowania ich działalności oraz zwiększenia oferty kierowanej do konsumentów i inwestorów instytucjonalnych. Unia rynków kapitałowych ma w założeniu pozwolić na wzmocnienie stabilności systemu finansowego w przyszłości, a tym samym przyczynić się do lepszego i efektywniejszego prosperowania gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest również wzrost napływu inwestycji z innych regionów świata.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Unia Europejska podjęła nowe kroki prawne, zmierzające do efektywniejszej realizacji proponowanego projektu. Najistotniejszą z nich wydaje się być zmiana dotychczasowych rozporządzeń nr 345/2013 i nr 346/2013 o inwestycjach w fundusze venture capital (EuVECA) i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF. Jest ona efektem porozumienia osiągniętego przez przedstawicieli Rady i Parlamentu Europejskiego. Przyjęta nowelizacja proponuje rozwiązania, które mają przyczynić się do wzrostu inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka i przedsiębiorstwa społeczne. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zniesienie części ograniczeń odnoszących się do zarządzających funduszami EuVECA i EuSEF, likwidację wymogów podwójnej rejestracji, zmniejszenie kosztów związanych z funduszami EuVECA i EuSEF, czy też zwiększenie zakresu kwalifikowalnych aktywów, w które można inwestować w ramach funduszy EuVECA.

Przewiduje się, że zmiana powyższych rozporządzeń spowoduje zwiększenie atrakcyjności funduszy EuVECA oraz EuSEF, a ponadto przyczyni się do ograniczenia kosztów, czy też odblokuje przepływ kapitału, prowadząc do zwiększenia zaufania do inwestycji transgranicznych oraz do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Projekt zmiany omawianych aktów prawnych został uzasadniony koniecznością podjęcia działań przez UE z uwagi na fakt, że państwa członkowskie nie posiadały możliwości indywidualnego usunięcia niedociągnięć uprzednio obowiązujących rozporządzeń w sprawie EuVECA i EuSEF.

Co więcej, jak wynika z opublikowanego w dniu 8 czerwca 2017 r. dokumentu podsumowującego postępy w realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Mid term review of the Capital Markets Union Action Plan), planowane jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do praktycznej realizacji założeń projektu. Możemy zaliczyć do nich plan wzmocnienia uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, którego celem jest wsparcie skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami, zapewnienia bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach publicznych, czy też przedstawienia kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto, planowane jest przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić nie tylko samą ideę utworzenia Unii rynków kapitałowych, ale także podejmowane kroki w celu jej urzeczywistnienia. Efektywny rynek kapitałowy jest jednym z podstawowych filarów gospodarki, zapewniającym przedsiębiorcom możliwość zróżnicowania źródeł finansowania, a inwestorom sprawną alokację kapitału. Nie można nie zauważyć również, że finansowanie przedsiębiorstw poprzez instrumenty rynku kapitałowego będzie stanowiło szansę na wzrost ich transparentności.

Współautorką wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w Crido Legal.

Share.

About Author

dr Szymon Syp LL.M. Adwokat Członek Izby Adwokackiej w Warszawie. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego, Szkoły Głównej Handlowej, Uniwersytetu na Florydzie oraz Uniwersytetu w Indianie. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku prywatnym oraz publicznym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla klientów prywatnych, spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów prywatnych, obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Autor ponad 30 publikacji (w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu) oraz prelegent na przeszło 40 konferencjach. W 2016 r. został  laureatem V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii "młodzi obiecujący" przez miesięcznik "Gentleman". Założyciel: korporacyjnie.pl, prawoamedycyna.pl oraz antitrust.pl kancelaria@szymonsyp.com

Leave A Reply

Filtr antyspamowy *