do Corporate, Finansowanie przedsiębiorstw, Newsy

W kilku najbliższych wpisach chciałem polecić ciekawe książki prawno-ekonomiczne do poczytania na mroźne grudniowe wieczory.

Pierwsza książka pt. Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty ekonomiczne i prawne pod red. naukową prof. E. Mączyńskiej dotyczy szeroko rozumianych bankructw przedsiębiorstw.

Spis treści:

CZĘŚĆ I. BANKRUCTWA I UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

– WYBRANE DETERMINANTY I TRENDY

Rozdział 1. Bankructwa przedsiębiorstw. Wymiar teoretyczny i rzeczywisty Elżbieta Mączyńska

1.1. Wstęp

1.2. Aspekty globalne

1.3. Złożoność przyczyn. Wybrane aspekty

1.4. Bankructwa i upadłości – wymiar memoriałowy i kasowy

1.5. Upadłości – wymiar ilościowy. Statystyczne luki

1.6. Upadłości – problem stygmatyzacji i niedoinformowania

1.7. Podsumowanie

Rozdział 2. Ekonomia doktryny upadającej firmy (economics of failing firm doctrine) – Szymon Syp

2.1. Wstęp

2.2. Ekonomiczne przesłanki zastosowania doktryny upadającej firmy w USA

2.3. Ekonomiczne przesłanki zastosowania doktryny upadającej firmy w Unii Europejskiej

2.4. Ekonomiczne przesłanki zastosowania doktryny upadającej firmy na świecie

2.5. Ekonomiczne przesłanki zastosowania doktryny upadającej firmy w Polsce

2.6. Podsumowanie

Rozdział 3. Upadłość dłużnika rzeczowego – Joanna Nowicka-Kempny

3.1. Wstęp

3.2. Niewypłacalność – podstawa ogłoszenia upadłości

3.3. Legitymacja prawna do złożenia wniosku o upadłość

3.4. Zasada optymalizacji na gruncie przepisów p.u.n

3.5. Co oznacza de facto akcesoryjność zobowiązania dłużnika rzeczowego?

3.6. Podsumowanie

Rozdział 4. Dryfowanie procesu regulacyjnego. Przykład ustawy o upadłości konsumenckiej – Stanisław Kasiewicz, Lech Kurkliński

4.1. Wstęp

4.2. Uwarunkowania wprowadzenia upadłości konsumenckiej

4.3. Ocena ex post ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o upadłości konsumenckiej – propozycje zmian

4.4. Przyczyny stanowienia niskiej jakości regulacji w Polsce

4.5. Podsumowanie

Rozdział 5. Upadłość przedsiębiorstw w Polsce i Stanach Zjednoczonych – charakterystyka zjawiska w świetle globalnego kryzysu gospodarczego Katarzyna Katańska

 

CZĘŚĆ II. UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

– UJĘCIE SEKTOROWE. STUDIA PRZYPADKÓW

Rozdział 6. Zatory płatnicze i problemy z utrzymaniem płynności finansowej jako determinanty upadłości przedsiębiorstw branży budowlanejPaweł Antonowicz

6.1. Wstęp

6.2. Przekrojowa statystyka upadłości przedsiębiorstw budowlanych w Polsce w latach 2011-2012

6.3. Wielowymiarowa ocena dotychczasowej oraz przyszłej działalności wybranych podmiotów sektora budowlanego – studium przypadku

6.4. Podsumowanie

Rozdział 7. Upadłość z możliwością zawarcia układu na przykładzie przedsiębiorstw budowlanychRenata Tanajewska

7.1. Wstęp. Kryzys a budownictwo

7.2. Istota umowy o roboty budowlane

7.3. Przesłanki do ogłoszenia upadłości z możliwością zawarcia układu

7.4. Skuteczność i racjonalizm przepisów z zakresu upadłości z możliwością zawarcia układu w stosunku do roszczeń z art. 6471 § 5 k.c.

7.5. Podsumowanie

Rozdział 8. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw sektora spożywczego – Katarzyna Boratyńska

8.1. Wstęp

8.2. Cel i metoda badań

8.3. Wyniki badań

8.4. Podsumowanie

Rozdział 9. Bankructwa organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, doświadczenia rynku polskiego i brytyjskiegoMałgorzata Howard, Ewa Wierzbicka

9.1. Wstęp

9.2. Wzrost upadłości biur podroży w 2012 roku

9.3. Warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce jako organizatora lub pośrednika turystycznego

9.4. Nadzorze strony instytucji zajmujących się turystyką a propozycja stworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego

9.5. Niezbędne zmiany

9.6. Brytyjski rynek usług turystycznych

9.7. Bankructwa pośredników turystycznych w Wielkiej Brytanii

9.8. Brytyjskie wymogi i regulacje prawne a ochrona praw klientów biur podroży

9.9. Package travel czy „do-it-yourself’ holidays” – tendencje rozwoju rynku usług turystycznych na wyspach brytyjskich

9.10. Przyszłość rozwoju sektora turystycznego w Wielkiej Brytanii w zakresie ochrony klienta

9.11. Podsumowanie

Rozdział 10. Pierwsza upadłość na rynku obligacji Catalyst – case study spółki Budostal-5 Kamil Gemra

10.1. Geneza i przełomowe wydarzenia w historii spółki

10.2. Przedmiot działalności

10.3. Analiza otoczenia

10.4. Analiza finansowa przedsiębiorstwa

10.5. Charakterystyka wyemitowanych i wprowadzonych na Catalyst obligacji

10.6. Przyczyny upadłości

10.7. Podsumowanie. Wnioski i rekomendacje dla inwestorów indywidualnych

Rozdział 11. Zagrożenia klimatyczne jako przyczyna upadłości przedsiębiorstw w wybranych sektorach gospodarkiKatarzyna Negacz

11.1. Wpływ klimatu na działalność przedsiębiorstw

11.2. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw związane z ryzykiem klimatycznym

11.3. Wpływ zagrożeń klimatycznych na rentowność przedsiębiorstw

11.4. Konsekwencje upadłości związanej ze zmianami klimatu

11.5. Podsumowanie – wnioski

Rozdział 12. Czynniki bankructwa w przedsiębiorstwach rodzinnychPaulina Kupis, Katarzyna Zaniewska

12.1. Wstęp

12.2. Pojęcie i istota przedsiębiorstwa rodzinnego

12.3. Problemy i źródła kryzysu w przedsiębiorstwach rodzinnych

12.4. Podsumowanie

 

CZĘŚĆ III. UPADŁOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

– ASPEKTY WŁAŚCICIELSKIE I ZARZĄDCZE

Rozdział 13. Problemy przedsiębiorców w okresie rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości Grzegorz Wojtkowiak

13.1. Wstęp

13.2. Rozpatrywanie wniosku a proces postępowania upadłościowego

13.3. Czas trwania postępowania

13.4. Okres rozpatrywania wniosku o ogłoszenie upadłości

13.5. Ograniczanie działania restrukturyzacyjnego

13.6. Działanie operacyjne

13.7. Reakcje interesariuszy

13.8. Podsumowanie i rekomendacje

Rozdział 14. Próba dyskusji nad wyceną przedsiębiorstw w upadłości w aspekcie wymogów prawa i skutecznego zarządzania Przemysław Wardyn

14.1. Wstęp

14.2. Zalety polskiego prawa upadłościowego

14.3. Specyficzna rola menedżera w upadłym przedsiębiorstwie

14.4. Kontrowersje wokół wyceny wartości przedsiębiorstwa upadłego

14.5. Podsumowanie

Rozdział 15. Mediacje jako alternatywa dla postępowań upadłościowych Sylwia Morawska

Rozdział 16. Odpowiedzialność zarządzających przedsiębiorstwem w przypadku upadłości Edyta Banach

16.1. Wstęp

16.2. Funkcje prawa upadłościowego

16.3. Odpowiedzialność zarządzających przedsiębiorstwem

16.4. Podsumowanie

Chapter 17. Protection of the minority shareholders of public companies in the state of insolvencyAgata Adamska, Anna Grygiel-Tomaszewska

17.1. Introduction

17.2. Shareholders of the company in the state of insolvency – the case of Toora Poland SA

17.3. Protection of minority shareholders under the rules of corporate governance

17.4. Segmentation of shareholders and diversification of the range of their protection

17.5. Conclusions

Rozdział 18. Premia z tytułu kontroli oraz dyskonta z tytułu udziałów mniejszościowych i braku płynnościDariusz Zarzecki

18.1. Wstęp

18.2. Podstawowe premie i rodzaje dyskonta w wycenie przedsiębiorstw

18.3. Premia z tytułu kontroli

18.4. Uzasadnienie stosowania dyskonta z tytułu braku płynności

18.5. Podejścia do szacowania DLOM

18.6. Przegląd wyników badań empirycznych nad DLOM

18.7. Wątpliwości i wyzwania w stosowaniu DLOM

18.8. Podsumowanie

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts
Comments

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów