do Energetyka

Wydobycie ropy naftowej w Kalifornii

1 stycznia 2014 r. jest ważną datą dla produkcji ropy z łupków w Stanach Zjednoczonych Ameryki. W stanie Kalifornia przyjęto nowe regulacje dotyczące eksploatacji ropy naftowej ze źródeł niekonwencjonalnych. Władze Golden State podążyły za trendem w kierunku regulacji wydobycia węglowodorów metodą szczelinowania hydraulicznego. Tym samym Kalifornia poszła w ślady Pensylwanii, Teksasu, Wyoming, Alabamy, Arkansas, Idaho czy Luizjany, które w latach 2010 – 2012 przyjęły mniej lub bardziej kompleksowe regulacje w tym zakresie.

Znaczenie regulacji jest tym większe, że zgodnie z ostatnimi analizami rządowej agencji ds. informacji energetycznych – EIA szacuje się, że 64 % wszystkich zasobów ropy z łupków nadającej się do eksploatacji w USA znajduje się w formacji Monterey w Kalifornii. Biorąc pod uwagę te statystyki, jak też rewolucję łupkową w USA stanowy ustawodawca zdecydował się podjąć kroki w kierunku opracowania regulacji dostosowanej do zmieniającej się sytuacji.

Dotychczas ropa naftowa w Kalifornii była już wydobywana za metodą szczelinowania hydraulicznego pod warunkiem uzyskania zezwolenia od California’s Division of Oil, Gas, and Geothermal Resources (DOGGR), zgodnie z ogólnymi przepisami regulującymi wydobycie węglowodorów. Przez dziesięciolecia wydobycie ropy naftowej w Kalifornii było oparte na źródłach konwencjonalnych a złożona struktura geologiczna formacji Monterey nie pozwalała na rozwinięcie szczelinowania hydraulicznego na masową skalę i dopiero ostatni rozwój technologiczny przyniósł zainteresowanie sektora tym obszarem.

Nowa ustawa – Senate Bill 4 została uchwalona przez legislaturę stanową a następnie podpisana przez gubernatora we wrześniu 2013 r. a weszła w życie jak zostało zasygnalizowane – 1 stycznia 2014 r. Nowa ustawa wymaga, aby stanowa agencja – DOGGR przyjęła regulacje implementujące jej postanowienia. Co ciekawe, rozwiązanie przyjęte przez kalifornijskiego ustawodawcę jest kontrowersyjne z punktu widzenia zasady pewności prawa. Pierwsze regulacje implementujące ustawę weszły w życie
1 stycznia 2014 r. Są to jednak regulacje tymczasowe – w międzyczasie DOGGR ma przygotować nowe, docelowe regulacje, które wejdą w życie 1 stycznia 2015 r. Ponadto zgodnie z ustawą DOGGR zobowiązana jest opracować raport oddziaływania szczelinowania hydraulicznego na środowisko a inny organ administracji publicznej – the Secretary of the Natural Resources Agency ma opracować raport na temat ryzyk związanych ze stymulacją odwiertów. Obydwa raporty mają powstać odpowiednio przed 1 lipca 2015 r. i 1 stycznia 2015 r. O tym czy ich wyniki przesądzą o zmianach w regulacji ustawa milczy, niemniej jednak z pewnością, w przypadku negatywnych wniosków zawartych w raportach powstanie presja opinii publicznej na zmianę przepisów.

Przyjęcie rozwiązań tymczasowych jest bardzo krytykowane przez organizacje związane z ochroną środowiska. Stoją one na stanowisku, że skoro ustawodawca zamierza zmienić regulacje po zaledwie roku obowiązywania i przeprowadza dodatkowe analizy dotyczące bezpieczeństwa procesu szczelinowania hydraulicznego to znaczy, że istnieją poważne wątpliwości co do jakości tych regulacji i pewności ustawodawcy co do aspektów związanych z bezpieczeństwem wydobycia ropy z łupków.

Mimo, że ustawa będzie kluczowym aktem regulującym szczelinowanie hydrauliczne, jej przedmiot zdefiniowany został szerzej jako stymulacja odwiertów w produkcji ropy i gazu (well stimulation in oil and gas production). Oprócz szczelinowania hydraulicznego ustawa obejmuje również stymulowanie odwiertów kwasem, co według niektórych ekspertów jest procesem, który powtórzy sukces kruszenia hydraulicznego.  

Postanowienia ustawy

Najważniejsze przepisy Senate Bill 4 w zakresie eksploatacji węglowodorów z łupków dotyczą:

I.              Pozwolenia na odwiert

Zgodnie z nowymi przepisami operator odwiertu musi wystąpić o specjalne pozwolenie na zastosowanie metody szczelinowania hydraulicznego. DOGGR wydając pozwolenie musi wziąć pod uwagę ryzyka specyficzne dla tej technologii. Co najistotniejsze operator zobowiązany jest ujawnić skład płynu szczelinującego. Nie jest jednak zobligowany do ujawnienia jego formuły. Pozwolenia wydawane są na okres jednego roku. Pozwolenia na odwiert wraz z informacjami o położeniu odwiertu, nazwie operatora i składzie płynu szczelinującego oraz planem zarządzania źródłami wody i monitoringu wód gruntowych są dostępne na stronie władz Kalifornii: http://www.conservation.ca.gov/dog/Pages/WellStimulation.aspx#Item4 w zakładce: Interim Well Stimulation Treatment Notices Index.

II.            Obowiązku zawiadamia sąsiadów

Operator, który uzyskał zgodę na szczelinowanie jest zobowiązany zawiadomić właścicieli
i najemców sąsiadujących nieruchomości na 30 dni przez rozpoczęciem procesu a także poinformować ich o przysługującym im prawie do żądania, aby operator przeprowadził badania wód gruntowych przed i po szczelinowaniu.

III.           Obowiązku monitoringu

Operator jest zobowiązany do monitoringu bezpieczeństwa wód gruntowych oraz emisji metanu. Ponadto wprowadzony został wymóg sporządzenia raportu po zastosowaniu szczelinowania obejmujące skutki stymulowania odwiertu, warianty przeprowadzanych operacji i aktywność sejsmiczną w okolicy.

Pozostałe przepisy ustawy dotyczą między innymi uprawnień DOGGR do kontroli operatorów
i dostawców płynu szczelinującego a także transparentności całego procesu. Raporty sporządzone po przeprowadzeniu kruszenia hydraulicznego będą dostępne na stronach internetowych władz stanowych.

Opinie

Stanowiska na temat nowej ustawy są podzielone. Z komentarzy wynika, że kalifornijski ustawodawca starał się pogodzić sprzeczne interesy sektora wydobywczego i organizacji ekologicznych.

Ustawa bywa określona jako najbardziej kompletna i kompleksowa regulacja szczelinowania hydraulicznego w Stanach Zjednoczonych.

Krytycy przyjętych rozwiązań są niezadowoleni z przepisu, który nakazuje ujawnienie i publikację składu płynu szczelinującego. Wyrazili oni obawy, że obowiązek ten będzie oddziaływać „psychologicznie” na właścicieli nieruchomości sąsiadujących z odwiertami i doprowadzi do nieuzasadnionych pozwów. Obawy te, zgłaszane wielokrotnie w procesie legislacyjnym, ustawodawca zaadresował jedynie częściowo zwalniając dostawców płynu szczelinującego z obowiązku ujawniania receptur objętych tajemnicą handlową, utrzymując ten obowiązek do bardzo szczególnych przypadków. Część organizacji ekologicznych przyznała, że Senate Bill 4 miała potencjał stać się najściślejszą regulacją szczelinowania hydraulicznego w Stanach Zjednoczonych, jednak wyżej wymienione przyjęcie rozwiązań tymczasowych i równoczesne przeprowadzanie dodatkowych badań zaważyły na tym, że organizacje ekologiczne sprzeciwiają się nowemu prawu.

Ciąg dalszy

Ustawa Senate Bill 4  i jej implementacja stanowią duże wyzwanie regulacyjne. W 2014 r. DOGGR będzie musiała przeprowadzić badania nad szczelinowaniem oraz przyjąć nowe regulacje. Ustawa nakłada również dodatkowe obowiązki na inne stanowe agencje dotyczące np. opracowania standardów monitoringu wód gruntowych, które są niezbędne do implementacji przepisów ustawy. Wszelkie działania regulacyjne związane z ustawą będą z pewności dokładnie obserwowane przez sektor wydobywczy, którego przedstawiciele mogą odwoływać się do sądów w przypadku zagrożenia ich interesów.

Należy również spodziewać się, że rozwiązania przyjęte w Senate Bill 4 będą stanowić inspirację dla władz innych stanów np. Nowego Jorku, gdzie na okres przedłużających się badań nad skutkami szczelinowania hydraulicznego zawieszono wydawanie pozwoleń na odwierty w tej technologii do czasu przyjęcia nowych przepisów.

+ posts
Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów