do Corporate, Finansowanie przedsiębiorstw, Newsy, Rynki Kapitałowe

Zasadniczo obowiązki informacyjne emitenta obligacji określone zostały w ustawie o obligacjach (czy też szerzej ustawach regulujących rynek kapitałowy). Przykładowo art. 10 ust. 3 ustawy o obligacjach nakłada na emitenta, który prowadzi działalność dłużej niż rok,  obowiązek udostępnienia potencjalnym obligatariuszom sprawozdania finansowego (wraz z opinią biegłego rewidenta), sporządzonego na dzień bilansowy przypadający nie wcześniej niż 15 miesięcy przed datą publikacji warunków emisji (udostępnienia propozycji nabycia – w przypadku obligacji emitowanych w formie dokumentu).

Warto jednak pamiętać o szczególnym obowiązku emitenta obligacji wynikającym z ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 Nr 141, poz. 1178 ze zm.).

Zgodnie z  art. 30 ust. 1 przedmiotowej ustawy na rezydentów (tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1) Prawa dewizowego w interesującym mnie zakresie: osoby prawne mające siedzibę w kraju, a także inne podmioty mające siedzibę w kraju, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu) dokonujących obrotu dewizowego nałożono obowiązek sprawozdawczy wobec Narodowego Banku Polskiego.

Wydane na podstawie przedmiotowej ustawy rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie przekazywania Narodowemu Bankowi Polskiemu danych niezbędnych do sporządzania bilansu płatniczego oraz międzynarodowej pozycji inwestycyjnej (Dz.U. Nr 184, poz. 1437); (dalej: rozporządzenie MF) przewiduje w § 13, że:

emitent, który dokonał emisji papierów wartościowych (w tym obligacji) lub instrumentów rynku pieniężnego (które nie są papierami wartościowymi) i emisja chociaż w części została objęta przez nierezydenta (tj. zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2) Prawa dewizowego: osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania za granicą oraz osoby prawne mające siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu; nierezydentami są również znajdujące się za granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów) jest obowiązany przekazywać Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdania o emisji.

Tak więc gdy polska spółka akcyjna wyemitowała obligacje i chociaż jedna z nich została objęta przez np. spółkę niemiecką (nierezydenta), wówczas powstaje obowiązek sprawozdawczy wobec Narodowego Banku Polskiego dotyczący emisji. Nie ma przy tym znaczenia fakt, że emisja nastąpiła w ramach grupy kapitałowej emitenta.

W takiej sytuacji emitent jest zobowiązany do przekazania Narodowemu Bankowi Polskiemu sprawozdania o emisji w terminie do 15 dni od dnia sprzedaży nierezydentowi papierów wartościowych na Formularzu PW-EMI , którego wzór stanowi Załącznik nr 23 do rozporządzenia MF oraz sprawozdania o zmianie danych dotyczących emisji w terminie do 20 dni od dnia dokonania zmiany na Formularzu PW-ZME, którego wzór stanowi Załącznik nr 24 do rozporządzenia MF.

Zarówno Prawo dewizowe jak i wydane na jego podstawie rozporządzenie MF nakładają na emitenta obowiązki informacyjne, natomiast sankcje za ich niedochowanie wskazane są w art. 106 l § 1 i 2 Kodeksu Karnego Skarbowego, które za niezgłoszenie danych lub zgłoszenie niezgodne ze stanem faktycznym przewidują karę grzywny w wysokości do 120 stawek dziennych, a w przypadku mniejszej wagi karze grzywny za wykroczenie skarbowe.

Warto o wspomnianym obowiązku sprawozdawczym pamiętać, jeśli emitujemy obligacje dla podmiotów zagranicznych (precyzyjniej: nierezydentów).

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów