do Newsy, Rynki Kapitałowe

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (MAR) zreformowało zakres obowiązków informacyjnych spółek publicznych.

Komisja Nadzoru Finansowego, w związku z pierwszą rocznicą rozpoczęcia stosowania przedmiotowego rozporządzenia, opublikowała w dniu 23 listopada 2017 roku wyniki ankiety nadzorczej stosowania przez spółki publiczne MAR.

Badanie zostało przeprowadzone na grupie 832 emitentów akcji dopuszczonych do obrotu na rynku zorganizowanym, działających na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect. Celem przeprowadzonej ankiety było, oprócz celów nadzorczych, zidentyfikowanie obszarów MAR, które przysparzają emitentom największych trudności.

Z odpowiedzi udzielonych przez uczestników badania wynika m.in., że:

  • Emitenci z rynku regulowanego  zidentyfikowali w pierwszym roku obowiązywania MAR średnio 14 przypadków powstania informacji poufnych, podczas gdy emitenci z rynku NewConnect – jedynie 5 takich przypadków.
  • Ponad połowa emitentów, analizując wagę danego zdarzenia w kontekście wystąpienia informacji poufnej, bierze pod uwagę jedynie przesłanki określone w definicji informacji poufnej, określone w MAR. Jednocześnie, co 5 emitent bierze również pod uwagę przy identyfikacji wystąpienia informacji poufnej wewnętrzny katalog zdarzeń opracowany np. na podstawie rozporządzenia ws. informacji bieżących i okresowych.
  • Z możliwości opóźnienia podania do publicznej wiadomości informacji poufnej skorzystało jedynie 13% emitentów. Łącznie opóźniono podanie do publicznej wiadomości 190 informacji poufnych.
  • Jedynie ok. 4% emitentów nie sporządziło listy osób mających dostęp do informacji poufnych, natomiast aż 761 emitentów zadeklarowało samodzielne prowadzenie takiej listy.
  •  Aż 29% badanych potwierdza brak utworzenia sekcji osób mających stały dostęp do informacji poufnych.
  • Znacząca większość emitentów wypełniła obowiązki w zakresie konieczności powiadomienia osób zarządczych o ich obowiązkach nałożonych przez MAR. Jedynie 9 emitentów przyznaje, nie dopełniło tego obowiązku.
  • Emitenci zasadniczo posiadają procedury przyjmowania powiadomień, o których mowa w art. 19 ust. 1 MAR, tj. procedury przyjmowania powiadomień od osób zarządzających i osób blisko z nimi związanych, o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do akcji lub instrumentów dłużnych emitenta oraz o każdej transakcji zawieranej na ich własny rachunek w odniesieniu do uprawnień do emisji. Duża grupa badanych podmiotów potwierdza, że posiada taką procedurę, co z pewnością może znacząco wpływać na sposób i efektywność realizacji obowiązków informacyjnych określonych w omawianym rozporządzeniu.

Przeprowadzone badanie, wbrew opinii wielu komentatorów, pokazuje, że w praktyce emitenci działający na rynku regulowanym oraz rynku NewConnect z sukcesem realizują obowiązki wprowadzone przez MAR. Miejmy nadzieję, że tendencja ta utrzyma się również w kolejnych latach, a emitenci, którzy przykładowo nie opracowali procedur mających na celu sprawniejsze wykonywanie ww. obowiązków, niezwłocznie przystąpią do ich przygotowania i je wdrożą.

Współautorką wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w kancelarii Crido Legal.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów