do Corporate, Newsy

W dniu 31 marca 2020 r. Minister Finansów zarządził rozporządzenie w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 31.03.2020 r. poz. 570; „Rozporządzenie”).

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa, w Rozporządzeniu przewidziano między innymi nowe terminy na wykonanie ważnych dla spółek prawa handlowego obowiązków z zakresu sprawozdawczości finansowej. Przedłużono terminy wykonywania obowiązków sprawozdawczych za rok obrotowy kończący się po dniu 29 września 2019 r. oraz nie później niż przed 30 kwietnia 2020 r., o ile jednak termin na wykonanie tych obowiązków nie upłynął przed 31 marca 2020 r. Dzień 31 marca 2020 r. jest dniem ogłoszenia Rozporządzenia i tym samym dniem jego wejścia w życie.

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

  • terminu zamknięcia ksiąg rachunkowych, określonego w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351). Termin ten przedłużono o trzy miesiące. Dla podmiotów nadzorowanych, o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180) termin przedłużono o dwa miesiące;[1]
  • terminu określonego w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, w zakresie sporządzenia zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy. Ten termin przedłużono o 90 dni. W przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego termin przedłużono o 60 dni;
  • terminu zakończenia inwentaryzacji, określonego w art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawie o rachunkowości przedłużono o 90 dni. W przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego termin ten przedłużono o 60 dni;
  • terminów określonych w art. 49 ust. 1, art. 49b ust. 9, art. 52 ust. 1 i 3, art. 53 ust. 1, art. 55 ust. 2a, art. 55 ust. 2c, art. 63c ust. 2 i 4, art. 63f ust. 1 i art. 63g ust. 1 ustawy o rachunkowości przedłużono o trzy miesiące. W przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego terminy przedłużono o dwa miesiące. Mowa tutaj o terminach sporządzania m.in.:
  1. rocznych sprawozdań z działalności;
  2. odrębnego sprawozdania jednostki na temat informacji niefinansowych zamieszczanego dotychczas na stronie internetowej jednostki w terminie sześciu miesięcy od dnia bilansowego;
  3. rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych dotychczas co do zasady nie później niż w ciągu trzech miesięcy od dnia bilansowego;
  4. rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
  5. sprawozdań z płatności sporządzonych przez jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub jednostki zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych sporządzająca tego rodzaju sprawozdania zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień bilansowy, wraz z rocznym sprawozdaniem finansowym;
  6. skonsolidowanych sprawozdań z płatności.

Co ważne, Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 31 marca 2020 roku (tj. dniem ogłoszenia Rozporządzenia).

Nie ulegają zmianie terminy składania dokumentów finansowych do Krajowego Rejestru Sądowego ani Repozytorium Dokumentów Finansowych.

[1] Dotyczy to również podmiotów, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2020r. poz. 342).

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów