do Corporate, Newsy, Rynki Kapitałowe
W dniu 7 kwietnia 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia innych terminów wykonania niektórych obowiązków informacyjnych i sprawozdawczych („Rozporządzenie”).[1] Jest to kolejny szczególny akt prawny, przyjęty na podstawie art. 15zzg ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, tzw. Specustawy.[2]

Regulacje tego rodzaju mają odciążyć określone podmioty w wykonywaniu szeregu obowiązków ustawowych. Ustawodawca trafnie rozpoznaje, że niektórym obowiązkom (tu: informacyjnym i sprawozdawczym), wykonywanym w określonych terminach w normalnym toku prowadzenia działalności, w okresie pandemii można nadać „niższy priorytet”. Analogicznie zatem jak w przypadku licznych innych obowiązków, których ustawowe terminy wykonania przesunięto w czasie (odroczono), w Rozporządzeniu dopuszczono późniejsze wykonanie kolejnych obowiązków. Mowa o terminach sporządzenia, rozpatrzenia, zatwierdzenia, ujawniania i przedstawiania sprawozdań, a także przekazania lub dostarczania danych, informacji, sprawozdań, raportów, wyników przeprowadzonej weryfikacji, zaliczek, rozpatrywania reklamacji oraz wykonywania innych obowiązków lub czynności wynikających między innymi z:

– ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214);

– ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2020 r. poz. 95);

– ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2020 r. poz.89, 284, 288 i 568);

– ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215, z 2019 r. poz.1074 i1572 oraz z 2020r. poz. 568);

– rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz.U. poz.1285);

– rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. poz.757; „Rozporządzenie w sprawie informacji bieżących i okresowych”).

Dla emitentów giełdowych niebędących spółkami specjalistycznymi, kluczowe znaczenie mają zmiany terminów określonych właśnie w Rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych.

Zgodnie z § 21 Rozporządzenia w późniejszych niż dotychczas obowiązywały terminach można przekazać raporty okresowe (za rok 2019) oraz raporty kwartalne za I kwartał 2020 roku.

Raporty roczne

Zgodnie z § 21 ust. 3 Rozporządzenia, termin określony w § 79 ust. 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, w zakresie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu 30 grudnia 2019 r.[3] i nie później niż w dniu 30 kwietnia 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.

Zgodnie z § 21 ust. 4 Rozporządzenia, termin czterech miesięcy od dnia bilansowego określony w § 79 ust. 9 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, w zakresie raportów rocznych sporządzonych za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2019 r., przedłuża się o 2 miesiące.

Tym samym raporty roczne i skonsolidowane raporty roczne za 2019 rok należy opublikować nie później niż sześć miesięcy od dnia zakończenia tego roku obrotowego (4+2 miesiące). Jeżeli zatem rok obrotowy danego emitenta pokrywa się z rokiem kalendarzowym raport roczny za 2019 rok trzeba opublikować do końca czerwca 2020 r. Emitenci, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o ile jednak rok obrotowy zakończy się najpóźniej 30 kwietnia 2020 r., również mają prawo opublikować roczne raporty okresowe w terminie późniejszym.

Wydłużenie wskazanych terminów na wykonanie obowiązków informacyjnych w zakresie rocznych raportów okresowych koresponduje z wcześniejszym wydłużeniem przez ustawodawcę terminów sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdań finansowych wynikających z prawa bilansowego (zob. szerzej tutaj).

Raporty kwartalne

Zgodnie z § 21 ust. 1-2 Rozporządzenia, termin określony w § 79 ust. 1 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, w zakresie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych za kwartały rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2019 r., jednak nie później niż w dniu 1 maja 2020 r., przedłuża się o 60 dni. Z kolei termin określony w § 79 ust. 3 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych, dotyczący emitentów będących funduszem, w zakresie raportu za pierwszy kwartał 2020 r., przedłuża się o 2 miesiące.

Oznacza to, że raporty kwartalne i skonsolidowane raporty kwartalne za I kwartał 2020 roku należy przekazać nie później niż 120 dni po zakończeniu tego kwartału (60+60 dni). Dotyczy to zarówno emitentów, których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, jak i emitentów, których rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. W przypadku tych drugich ważne jest jednak, aby rok obrotowy zakończył się najpóźniej w dniu 1 maja 2020 r.

Uwagi praktyczne

Niezależnie od wskazanych zmian warto pamiętać, że wielu emitentów już opublikowało raporty okresowe za 2019 rok, tj. przed 7 kwietnia 2020 r. W ich przypadku zmianie mogą zatem ulec wyłącznie terminy przekazywania najbliższych raportów kwartalnych.

Należy wskazać, że na mocy Rozporządzenia nie ulegają zmianie terminy przekazywania raportów półrocznych oraz skonsolidowanych raportów półrocznych.

Warto również podkreślić, że jeżeli emitent zdecyduje się na publikację raportu okresowego w późniejszym terminie, wynikającym z Rozporządzenia, powinien nowy termin wykonania danego obowiązku informacyjnego (publikacji danego raportu okresowego) wskazać w raporcie bieżącym. W tym zakresie stosuje się przepisy § 80 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. Inwestorzy muszą mieć wiedzę o tym, kiedy dany raport okresowy emitenta zostanie przekazany do publicznej wiadomości. Naczelne zasady określające reżim wykonywania obowiązków okresowych emitentów giełdowych nie ulegają bowiem zmianie – ani na mocy Rozporządzenia, ani na mocy Specustawy.

W związku ze zmianą terminów publikacji rocznych raportów okresowych w przypadku niektórych emitentów konieczne może być dokonanie zmian w umowach zawartych z firmami audytorskimi (umów o badanie sprawozdania finansowego). Warto dokonać przeglądu umów pod tym właśnie kątem.

[1] Rozporządzenie z dnia 7 kwietnia 2020 r., Dz.U. z 7.04.2020 poz. 622 (tekst dostępny tutaj).

[2] Dz.U. poz.374, 567 i 568.

[3] W tym kontekście warto wskazać, że w Rozporządzeniu najprawdopodobniej omyłkowo wskazano datę „30 grudnia” zamiast „31 grudnia”.

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów