do Corporate, Newsy, Rynki Kapitałowe
W dniu 12 marca 2020 r. na stronie internetowej Komisji Nadzoru Finansowego pojawiła się informacja o nowym komunikacie ESMA skierowanym do uczestników rynków finansowych w przedmiocie podjęcia działań „w zakresie skutków koronawirusa COVID-19”. Jeszcze wieczorem tego samego dnia pierwsi emitenci z GPW zaczęli publikację raportów bieżących w reżimie informacji poufnych „w nawiązaniu do zaleceń Komisji Nadzoru Finansowego”.[1]

W tym kontekście warto podkreślić, że zgodnie ze wspomnianym, krótkim komunikatem ESMA uczestnikom rynków finansowych rekomenduje się (zaleca) podjęcie działań „w zakresie skutków koronawirusa COVID-19”. Komunikat ten obejmuje w istocie cztery szczegółowe zalecenia. ESMA zaleca emitentom między innymi, aby w zakresie ujawniania informacji rynkowych (ang. market disclosure) jak najszybciej (ang. as soon as possible) ujawnili wszelkie istotne informacje o wpływie koronawirusa COVID-19 na ich fundamentalne parametry, prognozy lub sytuację finansową zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami w zakresie przejrzystości, wynikającymi z rozporządzenia MAR. Warto tutaj podkreślić, że chodzi o ujawnienia w reżimie informacji poufnych, na podstawie art. 17 MAR w zw. z art. 7 MAR, to jest o ujawnienia informacji spełniających wszystkie kryteria pozwalające na uznanie danej relewantnej informacji za informację poufną w rozumieniu rozporządzenia MAR. Innymi słowy, mechanizm identyfikowania informacji poufnych w kontekście wspomnianego zalecenia ESMA, jak i aktualnej sytuacji na rynku i na świecie, nie ulega zmianie.

Warto zauważyć, że celem ESMA nie jest zatem zachęcenie emitentów do wzmożonego publikowania raportów zawierających informacje niestanowiące informacji poufnych w rozumieniu MAR „na zapas”, „na wszelki wypadek” etc. Warto pamiętać, że nienależyte wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie informacji poufnych obejmuje także publikowanie informacji na podstawie art. 17 MAR niestanowiących informacji poufnych, informacji wprowadzających w błąd, mogących stanowić treści o charakterze noszącym znamiona manipulacji. Bezspornie celem ESMA nie było wywołanie nowego „trendu” wśród emitentów, tj. masowego publikowania raportów ogólnych (np. o „znaczącym zmniejszeniu liczby klientów”), które nie mają dla racjonalnego inwestora większej wartości, a bezspornie sprzyjają tworzeniu lub wywoływaniu atmosfery strachu lub paniki. Warto zatem pamiętać, że informacja relewantna, której oczekuje zwłaszcza w obecnej sytuacji racjonalny inwestor, to informacja rzetelna, niosąca ze sobą dla niego realną wartość, nie zaś mająca na celu przekazanie „jakiejkolwiek” treści, wywołująca raczej więcej wątpliwości niż przynosząca odpowiedzi na ewentualne pytania inwestora. Nie jest naszym zdaniem taką informacją relewantną informacja o ogólnym wpływie koronawirus COVID-19 na sytuację emitenta lub informacja „na zapas” o braku wpływu na działalność emitenta (jako informacja mająca na celu „uspokojenie” inwestorów) – nie tego dotyczy bowiem raportowanie w ramach reżimu informacji poufnej.

Warto wskazać, że komunikat ESMA dotyczy również sprawozdawczości finansowej. ESMA wskazuje, że emitenci powinni zapewnić przejrzystość informacji o faktycznych i potencjalnych skutkach koronawirusa COVID-19, w zakresie możliwie jak najbardziej opartym na analizie jakościowej oraz ilościowej ich działalności, sytuacji finansowej i wyników finansowych w swoim końcowym raporcie finansowym za 2019 rok lub – jeśli nie został on jeszcze sfinalizowany lub w innym przypadku – w swoich śródrocznych raportach finansowych. W tym kontekście należy podkreślić, że kluczowe dla racjonalnego inwestora są „twarde dane” (informacja poufna w świetle MAR to informacja ex definitione precyzyjna), nie zaś ogólne stwierdzenia wyrażone w trybie przypuszczającym. Warto pamiętać, że w raportach okresowych co do zasady nie ujawnia się informacji poufnych, ale informacje (dane) historyczne.

Poza podanymi wyżej zaleceniami ESMA zaleca uczestnikom rynków finansowych planowanie ciągłości działań. W tym zakresie wszyscy uczestnicy rynków finansowych, w tym podmioty obsługujące infrastrukturę rynków, powinni przygotować się na zastosowanie swoich planów awaryjnych, w tym na wdrożenie środków na rzecz utrzymania ciągłości działań, aby zapewnić ciągłość operacyjną zgodnie z obowiązkami określonymi w przepisach prawa. Ma to służyć zapewnieniu możliwie niezakłóconego funkcjonowania rynków finansowych. W obszarze zarządzania funduszami ESMA zaleca, aby zarządzający aktywami nadal stosowali wymogi dotyczące zarządzania ryzykiem i podejmowali w związku z tym odpowiednie działania.

Podsumowując: obowiązki raportowe emitentów w zakresie informacji poufnych nie ulegają zmianie. Warto o tym pamiętać!

W razie jakichkolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Angelina Stokłosa, Szymon Syp

 

Autorzy są autorami komentarza do rozporządzenia MAR (wyd. Wolters Kluwer). Nowe wydanie Komentarza ukaże się w 2020 r. 

 

[1] Treść komunikatu ESMA można znaleźć tutaj: https://www.esma.europa.eu/press-news/esma-news/esma-recommends-action-financial-market-participants-covid-19-impact.

Link do informacji Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego: https://www.knf.gov.pl/aktualnosci?articleId=69236&p_id=18.

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów