do Konferencje/Spotkania, Newsy, Private Equity, Rynki Kapitałowe

NOWELIZACJA USTAWY O FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH

21 czerwca 2016 | Hotel Marriott, Warszawa

31 marca br. uchwalona została ustawa o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 4 maja 2016 poz. 615), która implementuje jednocześnie dyrektywy AIFMD oraz UCITS V. Implementacja ustawy, a zwłaszcza dyrektywy AIFMD, oznacza szereg krytycznych zmian w sposobie działania funduszy inwestycyjnych w Polsce. Dyrektywa ma na celu stworzenie nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad zarządzającymi alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (ZAFI) (ang. alternative investment fund managers, AIFM). Dzięki temu ryzyko generowane przez te podmioty dla inwestorów, kontrahentów oraz dla stabilności całego rynku finansowego i jego uczestników ma być lepiej monitorowane, nadzorowane i zarządzane. Za alternatywne fundusze inwestycyjne (AFI) w Polsce uznane zostały: specjalistyczne fundusze otwarte oraz fundusze inwestycyjne zamknięte tworzone dotychczas i zarządzane przez Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych, a także spółki kapitałowe oraz komandytowe i komandytowo-akcyjne, które pozyskują kapitał od wielu inwestorów i inwestują go zgodnie z przyjętą polityką inwestycyjną. Zmiany te wpływają na funkcjonowanie podmiotów, które dotychczas nie podlegały nadzorowi KNF – jak fundusze Venture Capital. Wszystkie podmioty, które obejmuje nowela ustawowa będą miały zwiększone obowiązki dotyczące sposobu funkcjonowania, szczególnie w zakresie zarządzania ryzykiem i raportowania.

Nowe przepisy weszły w życie 4 czerwca br. TFI mają jedynie 6 miesięcy a fundusze specjalistyczne rok na ich wdrożenie. Już dziś widać, że nie obędzie się bez kłopotów i komplikacji, dlatego zapraszamy do udziału w panelowej konferencji poświęconej w całości nowym regulacjom, bo zegar tyka!

PROGRAM

10.00 – 11.00 SESJA 1:
PREZENTACJA: Mapa podmiotów podlegających nowym regulacjom
Prelegent: Barbara Nowakowska, dyrektor zarządzająca Polskiego Stowarzyszenia Inwestorów Kapitałowych

11.00 – 12.00 SESJA 2:
PANEL: Najistotniejsze zagadnienia prawne

 • fundusze wg dyrektywy UCITS i dyrektywy AIMFD
 • alternatywne fundusze inwestycyjne w formie spółek kapitałowych i komandytowych – czy konieczne zmiany uzupełnienia KSH? – dystynkcja między spółką „zwykłą”, a alternatywnym funduszem inwestycyjnym – czy to oczywiste?

12.00 – 12.15 przerwa na kawę

12.15 – 13.15 SESJA 3

PREZENTACJA: Zmiana ustawy o funduszach inwestycyjnych – szanse i konsekwencje dla zarządzających funduszami aktywów alternatywnych
prelegent: Radosław Świątkowski, prezes zarządu, Reino Partners

PANEL: Wpływ nowelizacji ustawy na funkcjonowanie firm zarządzających alternatywnymi funduszami

 • fundusze specjalistyczne i zamknięte
 • fundusze PE/VC
 • spółki KSH nie będące funduszami wymienionymi powyżej
 • nowa kategoria: fundusze przedsiębiorczości społecznej
 • nowa kategoria: fundusze korporacyjne
 • Konieczność notowania działalności / uzyskania zgody na działalność – wymogi kapitałowe
 • Rola depozytariusza
 • Zagadnienia i problemy podatkowe
 • Konkurencja na rynku alternatywnych funduszy inwestycyjnych:
  • możliwość pozyskiwania w PL kapitału do funduszy zarejestrowanych w innych krajach UE
  • czy są chętni w PL do zarejestrowania się jako EuVECA i EuSEF i pozyskiwania kapitału w innych krajach UE?

13.15 – 14.15 przerwa na obiad

14.15 – 15.15 SESJA 4
PANEL: Wpływ zmian w ustawie na funkcjonowanie TFI – rewolucja, czy niewielka korekta?

 • w jaki sposób TFI muszą dostosować się do nowej ustawy
 • wymogi dotyczące kapitału
 • wymogi dotyczące zmiany umowy z depozytariuszem
 • konsekwencje biznesowe: wpływ nowelizacji na możliwości tworzenia nowych rozwiązań w zakresie wealth management oraz efektywnych produktów inwestycyjnych

15.30 – 15.45 przerwa na kawę

15.45 – 17.15 SESJA 5
PANEL: Funkcje compliance a zmiany w ustawie. obowiązki ZAFI:

 • wymogi operacyjne, w tym dotyczące:
  • polityki wynagrodzeń osób zatrudnionych przez ZAFI,
  • konfliktu interesów,
  • zarządzania ryzykiem,
  • zarządzania płynnością,
 • wymogi organizacyjne, w tym:
  • zasady wyceny portfolio AFI,
  • zasady wyznaczania depozytariusza dla każdego zarządzanego AFI,
 • kary/sankcje

Informacje i zgłoszenia na www.personalities.pl/fundusze

 

 

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów