do Newsy, Rynki Kapitałowe

Przedstawiamy gościnny artykuł Pana Maksymiliana Jarząbka o UTP.

W chwili, gdy czytacie te słowa, na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) już od kilku dni funkcjonuje nowy system transakcyjny UTP (ang. Universal Trading Platform). Debiutując w dniu 15 kwietnia, stworzony przez NYSE Technologies system stosowany m.in. na giełdach w Nowym Jorku, Paryżu, Amsterdamie, Brukseli czy Doha (Qatar Stock Exchange) zastąpił dotychczas używaną na warszawskim parkiecie platformę Warset.

 Zgodnie podkreśla się, że wprowadzenie UTP na GPW to ważny krok dla polskiego rynku kapitałowego, będący jednocześnie jednym z elementów strategicznej współpracy z grupą NYSE Euronext. W UTP notowane będą wszystkie instrumenty, dla których dotychczas wykorzystywano system Warset, a więc te z Głównego Rynku i NewConnect. Jeśli chodzi o instrumenty dłużne z rynku Catalyst, systemem UTP objęte zostaną te obecnie notowane w segmentach GPW-RR i GPW-ASO. Instrumenty notowane obecnie na platformie BondSpot, pozostaną na niej.

Parametry

Pod względem technicznym UTP znacznie przewyższa Warset – jest wydajniejszy, bardziej elastyczny, szybszy i bardziej pojemny. Różnica technologiczna pomiędzy nową, a starą platformą szczególnie widoczna jest na przykładzie wydajności – w  UTP to 20.000 zleceń na sekundę, co przy oferowanych przez Warset ok. 320 zleceniach na sekundę (maksymalna odnotowana wydajność w ciągu 13 letniej działalności systemu Warset to 328 zleceń na sekundę) zapewnia zupełnie nową jakość. Większa skalowalność pozwala w okresach wzmożonej aktywności na rynku jeszcze bardziej zwiększyć przepustowość – każde dodanie serwera Trading Unit daje kolejne 10.000 zleceń na sekundę. Znacznej poprawie uległ także parametr tzw. latency wewnętrznego (opóźnienie pomiędzy czasem złożenia zlecenia a otrzymaniem informacji o jego obsłudze) oraz pojemność systemu w trakcie sesji ( w systemie UTP to 15 mln zleceń w trakcie sesji, przy 8 mln w systemie Warset).

Większa przepustowość systemu ma prowadzić przede wszystkim do usprawnienia obrotu, ale także stanowić odpowiedź na ostatnie trendy na światowych rynkach, gdzie coraz większą popularnością cieszy się tzw. handel wysokich częstotliwości (HFT – High Frequency Trading lub HVT – High Volume Trading) odbywający się przy wykorzystaniu automatycznych algorytmów. Wspomniana technika inwestycyjna ma zastosowanie przede wszystkim na rynku instrumentów pochodnych i polega na składaniu jak największej ilości zleceń w jak najkrótszym czasie. Uzupełnieniem dla tych ulepszeń ma być oferta skierowana do domów maklerskich i innych podmiotów wykorzystujących automatyczne metody handlu, polegająca na możliwości instalacji w bezpośrednim sąsiedztwie systemu transakcyjnego GPW sprzętu służącego wyłącznie generowaniu zleceń oraz przetwarzaniu informacji rynkowych (usługa High Performance Access). Te zmiany mają doprowadzić do znacznego zwiększenia udziału handlu algorytmicznego (algotrading) w ogólnym obrocie, i w efekcie poprawy płynności. Wydaje się, że wszystko jest na najlepszej drodze, by plan ten się powiódł.

Oprócz postępu technologicznego wdrożenie systemu UTP przyniosło przede wszystkim poszerzenie palety funkcjonalności, a także  nowe rodzaje i typy ważności zleceń.

Zlecenia PEG

Zdecydowaną nowością jest wprowadzenie zlecenia typu PEG, w którym wartość graniczna wyznaczona przez inwestora automatycznie podąża za najlepszym limitem zlecenia kupna lub sprzedaży w arkuszu i przyjmuje ich limit, co zwiększa szanse na realizację. Ponadto zapewniono inwestorom możliwość zdefiniowania dodatkowego limitu podczas składania zlecenia PEG – maksymalnego dla zleceń kupna lub minimalnego dla zleceń sprzedaży, co stanowi zabezpieczenie odpowiednio przed kupnem po zbyt wysokiej cenie, lub sprzedażą po zbyt niskiej.

Zmiana w zakresie realizacji zleceń PKC (Po Każdej Cenie)

Zlecenie PKC jest zleceniem bez limitu ceny, realizowanym z najlepszymi aktualnie dostępnymi zleceniami po przeciwnej stronie arkusza. Może być zrealizowane w kilku transakcjach po różnych cenach; składający je nie ma możliwości kontroli kursu realizacji.i.W systemie UTP zlecenie PKC złożone w pre-openingu ma taki sam priorytet jak zlecenie PCR (w systemie Warset PKC miały najwyższy priorytet). W trakcie notowań ciągłych zlecenie PKC można złożyć nawet wtedy, kiedy po przeciwnej stronie arkusza nie ma wystarczającego wolumenu pozwalającego na całkowitą realizację zlecenia. Część zlecenia niezrealizowana na fixingach pozostaje w arkuszu nadal jako PKC. Stanowi to istotne novum w porównaniu do systemu Warset, w którym zlecenia PKC musiały być zrealizowane w całości.

Jeden typ zlecenia zamiast dwóch.

Zlecenie PCR (Po Cenie Rynkowej) zastępuje PCR i PCRO (Po Cenie Rynkowej na Otwarcie). „Nowe” zlecenia PCR będzie można składać w trakcie notowań ciągłych jak i w tzw. pre-openingu.

Nowe typy ważności zleceń

Kolejną nowością wprowadzoną wraz z UTP jest możliwość składania zleceń z nowymi typami ważności – WNF (Ważne Na najbliższy Fixing), WNZ (Ważne Na Zamknięcie) i WDC (Ważne Do Czasu). Zlecenia WNF  będą przyjmowane do systemu w każdej fazie sesji, ale zachowają ważność tylko do najbliższego fixingu. Część zlecenia niezrealizowana na najbliższym fixingu będzie automatycznie usuwana z systemu. Zlecenia WNZ, analogicznie do WNF, będą przyjmowane w każdym stadium sesji, ale będą brały udział tylko w najbliższym fixingu na zamknięcie. Zlecenia WDC natomiast zachowują ważność do czasu określonego przez składającego zlecenie, przy czym czas można określić z dokładnością do jednej sekundy. Czas wygaśnięcia odnosi się do bieżącego dnia sesyjnego. Zlecenia wszystkich trzech typów będą realizowane zgodnie z priorytetem przyjęcia zlecenia do systemu.

Kolejne istotne modyfikacje to wprowadzenie systemu animatora rynku, dedykowanego instrumentom, dla których istnieje obowiązek posiadania animatora (m.in. warranty). Tylko jeden podmiot może pełnić funkcję anmatora dla danego instrumentu. Brak kwotowań animatora oznacza zatrzymanie handlu danym instrumentem.

Nowością są też kwotowania animatorów, wykorzystywane przez nich do jednoczesnego wysyłania kwotowań dla wielu instrumentów (tzw. Bulk Quotes).

Podsumowanie

 Wszystkie powyższe zmiany mają na celu zwiększenie atrakcyjności warszawskiej giełdy dla szerokiego spektrum inwestorów, szczególnie tych zagranicznych. Obecność nowoczesnego, sprawdzonego na całym świecie systemu z pewnością nie tylko umocni pozycję GPW wśród czołowych parkietów grupy emerging markets, ale też będzie stanowiła próbę tego, na ile po usunięciu barier technologicznych polski rynek jest atrakcyjny dla zagranicznych profesjonalnych inwestorów stosujących najnowsze strategie inwestycyjne.

 

 Źródła: materiały udostępnione na stronie internetowej GPW.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maksymilian Jarząbek jest studentem IV roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz słuchaczem Centrum Prawa Amerykańskiego działającego przy WPiA UW we współpracy z University of Florida Levin College of Law. Członek Koła Naukowego Prawa Rynku Kapitałowego. Jego zainteresowania naukowe skupiają się wokół tematyki prawa rynku kapitałowego, w szczególności obowiązków informacyjnych spółek publicznych i wezwań. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w jednej z międzynarodowych kancelarii prawnych.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów