do Arbitraż, Newsy, Publikacje

Jak już sygnalizowałem – ukazała się zasługująca na znaczną uwagę monografia „Dowody i postępowanie dowodowe w międzynarodowym arbitrażu handlowym oraz inwestycyjnym. Zagadnienia wybrane” autorstwa dr Konrada Czecha wydana przez wydawnictwo Wolters Kluwer.

Autor publikacji przedstawia specyfikę postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu handlowym przez pryzmat najistotniejszych środków dowodowych, jak i w odniesieniu do rozwiązań znanych polskiej procedurze cywilnej. Celem monografii jest odpowiedź na pytanie, czy funkcjonuje uniwersalny model przeprowadzenia dowodów w międzynarodowym arbitrażu. Choć tematyka arbitrażu jest coraz popularniejsza w ostatnich latach w Polsce, niniejsza publikacja stanowi pierwszy tego rodzaju przegląd na gruncie polskiego piśmiennictwa.

W pierwszej kolejności autor wskazuje na wybrane aspekty regulacji rządzących sposobem przeprowadzania dowodów w międzynarodowym arbitrażu. Przedstawia istotną rolę w tym zakresie soft law w postaci Regulaminu Postępowania Dowodowego IBA (IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration). Na uwagę zasługuję recenzja powołanego instrumentu – adresującą wpływ Regulaminu Postępowania Dowodowego IBA na harmonizację postępowania dowodowego w międzynarodowym arbitrażu oraz wskazującą na jego wady i zalety. Następnie odwołując się do trzonowych regulacji instrumentów międzynarodowego arbitrażu, w tym regulaminów wiodących instytucji arbitrażowych (takich jak: ICC, SCC, VIAC, LCIA, SIAC, CIETAC, HKIAC, ICSID), autor przedstawia najważniejsze środki dowodowe oraz sposoby ich zastosowania. W szczególności w zajmujący sposób przybliżony jest szeroko poruszany w ostatnim czasie w międzynarodowej literaturze dowód z dokumentów. Nie można nadto pominąć przejrzystego przedstawienia powyższej tematyki, przez wskazanie na różnice wobec polskiego postępowania cywilnego i krajowej praktyki.

Na wartość publikacji wpływa kompleksowa prezentacja poglądów doktryny polskiej, jak i międzynarodowej oraz stanowisk wyrażonych w orzecznictwie zagranicznych sądów państwowych i arbitrażowych. Niezwykle nowatorskim ujęciem problematyki jest dodatkowo przedstawienie wpływu kultury prawnej na przebieg postępowania dowodowego (sposób korzystania z poszczególnych środków dowodowych), w tym badanie „amerykanizacji” międzynarodowego arbitrażu. W publikacji pojawiają się również uwagi o charakterze prawnoporównawczym. Autor zestawiając procedury ujawniania dokumentów właściwe dla amerykańskiego oraz angielskiego procesu cywilnego z rozwiązaniami stosowanymi w systemach kontynentalnych – ukazuje ich wpływ na międzynarodowy arbitraż.

Książka zawiera również dające do myślenia refleksje na temat prognozowanego kierunku zmian postępowania arbitrażowego z elementem zagranicznym – wskazując na przewidywany wzrost instytucjonalizacji międzynarodowego arbitrażu pod auspicjami instytucji arbitrażowych. Komplementarnie autor publikacji stawia interesującą tezę o uniformizacji prawa, polegającej na rosnącym transferze rozwiązań stosowanych w międzynarodowym arbitrażu (w tym w Polsce) do postępowań sądowych w systemach kontynentalnych.

Przedmiotowa publikacja z całą pewnością wnosi znaczny wkład do rozwoju wiedzy w dziedzinie postępowania arbitrażowego w polskiej doktrynie, zarówno jeżeli mowa o arbitrażu handlowym jak i inwestycyjnym. Autor książki prezentuje istotne kwestie zarówno na gruncie nauki prawa, jak również z perspektywy praktyki międzynarodowego arbitrażu. Zważywszy na rzeczowe omówienie kluczowych aspektów postępowania dowodowego, bez wątpienie niniejsza publikacja stanowi niezwykle cenne źródło wiedzy dla polskich praktyków arbitrażu.

Współautorem niniejszego wpisu jest Patrycja Kapa – prawnik w kancelarii Crido Legal, której zainteresowania koncentrują się m.in. wokół arbitrażu.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów