do Corporate, Fuzje i przejęcia, Spory korporacyjne

Na łamach korporacyjnie.pl kilkakrotnie zajmowaliśmy się zagadnieniem rezygnacji z zarządu w spółkach kapitałowych.

O wątpliwościach i sposobach ich rozwiązania w zakresie adresata rezygnacji członka zarządu pisaliśmy już w 2013 roku. Ponownie pochyliliśmy się nad tym tematem w dwóch wpisach z 2016 roku (wpisy dr Angeliny Stokłosy i ponownie mojego autorstwa) po wydaniu przez Sąd Najwyższy porządkującej omawianą tematykę uchwały Sądu Najwyższego z 31 marca 2016 r (III CZP 89/15). W uchwale tej Sąd Najwyższy stwierdził, że oświadczenie członka zarządu o rezygnacji z tej funkcji składane jest spółce zgodnie z art. 205§2 (dla Sp. z o.o.) lub 373§2 k.s.h. (dla S.A.), tj. na ręce któregokolwiek z członków zarządu spółki lub na ręce jej prokurenta (poza przypadkami wskazanymi w art. 210§2 i 379§2 k.s.h.).

Temat powraca wraz z niedawną nowelizacją kodeksu spółek handlowych, więc do tematu powracamy i my.

Od 1 marca 2019 roku obowiązują przepisy wyjaśniające w jaki sposób rezygnację złożyć ma jedyny (ostatni) członek zarządu spółki kapitałowej.

Nowelizacja ma istotne znaczenie jako, że zmienia wskazówkę wskazaną w uzasadnieniu wyżej wymienionej uchwały Sądu Najwyższego, iż jedyny członek zarządu może sam w imieniu spółki przyjąć swoją rezygnację z zarządu.

Nowe przepisy KSH rozstrzygają tę kwestię dla spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w sposób następujący (art. 202§6 KSH):

Jeżeli w wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony, członek zarządu składa rezygnację wspólnikom, zwołując jednocześnie zgromadzenie wspólników, o którym mowa w art. 233 ze zn. 1, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Zaproszenie na zgromadzenie wspólników zawiera także oświadczenie o rezygnacji członka zarządu. Rezygnacja jest skuteczna z dniem następującym po dniu, na który zwołano zgromadzenie wspólników.

Członek zarządu w przypadku swojej rezygnacji w opisanej wyżej sytuacji ma obowiązek zwołać zgromadzenie wspólników i może tego dokonać samodzielnie (art. 233 ze zn. 1 KSH).

W spółce akcyjnej zawarto podobne postanowienia z tą różnicą, że jedyny członek zarządu swoją rezygnację składa radzie nadzorczej, a wyłącznie w wypadku, gdyby również w radzie nadzorczej żaden mandat nie był w chwili składania rezygnacji obsadzony składa rezygnację akcjonariuszom zwołując jednocześnie walne zgromadzenie wspólników. Treść zaproszenia (w formie ogłoszenia), moment skuteczności rezygnacji, jak i obowiązek i uprawnienie do zwołania walnego zgromadzenia uregulowano tak jak w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wskazana wyżej nowelizacja wraz z powołaną uchwałą, o ile nie kończą kontrowersji na temat rezygnacji członków zarządu w spółkach kapitałowych to znacznie je ograniczają. Pewne wątpliwości co do prawidłowości przyjętego rozwiązania, zwłaszcza w spółce z o.o., można mieć co do odroczenia chwili skuteczności rezygnacji (dzień po dacie zwoływanego zgromadzenia wspólników). Problemy praktyczne może też wzbudzać sytuacja, gdy w wieloosobowym zarządzie w podobnym czasie rezygnują lub są odwoływani wszyscy członkowie zarządu (teoretycznie ostatni członek zarządu może w niektórych sytuacjach nie zdawać sobie sprawy z tego, że jest już jedyną osobą pełniącą funkcję w tym organie) oraz sytuacja, w której uprawnionym do powołania zarządu w konkretnej spółce z o.o. nie jest zgromadzenie wspólników, a np. rada nadzorcza.

 

Dziękuję za lekturę.

Autor jest radcą prawnym, prowadzi kancelarię prawną w Warszawie.

Zdjęcie dzięki uprzejmości renjith krishnan z z FreeDigitalPhotos.net.

+ posts

Andrzej Tropaczyński jest radcą prawnym i założycielem kancelarii prawnej w Warszawie.

Do jego głównych obszarów specjalizacji należą: prawo spółek, transakcje fuzji i przejęć (M&A), prawo kontraktów handlowych i prawo autorskie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał przez 9 lat  współpracując z kancelarią prawną Linklaters (od 2007 roku jako radca prawny) w dziale prawa handlowego. W trakcie tej współpracy przeprowadził szereg transakcji M&A, procesów inwestycyjnych i restrukturyzacji korporacyjnych.

Dzięki blisko dwuletniej współpracy z grupą Viacom (lata 2010-2011)  dobrze poznał również wewnętrzne uwarunkowania podmiotu gospodarczego.

Od roku 2011 prowadzi własną kancelarię prawną.

Na ssyp.kylos.pl/korpo zajmuje się przede wszystkim tematyką prawa spółek i transakcji fuzji i przejęć.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów