do Newsy, Rynki Kapitałowe

Zwracam uwagę, że w dniu 4 czerwca 2017 roku bezwzględnie upływa termin na dokonanie odpowiedniego zgłoszenia działalności podmiotów pozyskujących kapitał z rynku do Komisji Nadzoru Finansowego.
Obowiązek ten dotyczy podmiotów, które zbierają aktywa/kapitał od wielu inwestorów w celu lokowania w ich interesie, a które nie są funduszami inwestycyjnymi. Ma to na celu dostosowanie działalności takich podmiotów do zmienionych przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Ich działalność, w rozumieniu nowej ustawy, jest traktowana jako działalność alternatywnej spółki inwestycyjnej („ASI”).

Ustawodawca nie precyzuje niestety jakich dokładnie podmiotów nowe obowiązki będą dotyczyć. Ze stanowiska zajmowanego przez KNF zdaje się wynikać ryzyko, że podlegać im będą także spółki inwestujące w nowe projekty biznesowe polegające na zakładaniu czy nabywaniu spółek celowych lub w nieruchomości i finansowane ich ze środków pozyskanych z emisji akcji lub obligacji.

 Obowiązek ten dotyczy również spółek publicznych.

Oznacza to, że działalność takich spółek po 4 czerwca 2017 roku będzie możliwa tylko w przypadku złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie działalności przez zarządzającego ASI albo wniosku o wpis do rejestru zarządzających ASI prowadzonego przez KNF.

 Zaniechanie tego obowiązku skutkować będzie poniesieniem przez podmiot kontynuujący wykonywanie działalności ASI odpowiedzialności karnej obejmującej grzywnę do 5 mln zł oraz karę pozbawienia wolności do lat 5.

Dlatego dla podmiotów zajmujących się inwestycjami w udziały/akcje, lub w nieruchomości, finansowanymi ze środków pozyskanych z emisji akcji lub obligacji, najbezpieczniejszym rozwiązaniem wydaje się dokonanie odpowiedniego zgłoszenia w KNF.

+ posts

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu, oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w tym mieście. Ukończyłem także studia podyplomowe Prawo restrukturyzacyjne na Uczelni Łazarskiego.

Posiadam wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa korporacyjnego, restrukturyzacji spółek oraz transakcji M&A. Od kilku lat zajmuję się kwestiami związanymi z bieżącą obsługą prawną działalności gospodarczej podmiotów polskich i zagranicznych. Pracowałem przy wielu projektach z inwestorami zagranicznymi oraz dużymi polskimi spółkami giełdowymi. Doradzałem także klientom w sprawach z zakresu fuzji i przejęć, sprzedaży i nabycia przedsiębiorstw oraz procesów reorganizacji spółek, w tym w drodze ich łączenia, podziału, przekształcenia, bądź likwidacji, obsługi korporacyjnej organów spółek, umorzenia udziałów/akcji, emisji certyfikatów w FIZ, zakładania spółek/oddziałów, a także prowadzenia postępowań rejestrowych.

Obecnie współpracuję z kancelarią YOURS Panasiuk sp. k. specjalizującą się w restrukturyzacjach i transakcjach M&A oraz planowaniu sukcesji firmy rodzinnej.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałem w kancelariach WKB Wierciński, Kwieciński Baehr, Crido Legal oraz Brevells Cekiera Oleksiewicz sp. k. Jestem autorem publikacji z zakresu prawa handlowego i cywilnego dotyczących problematyki związanej z prowadzeniem przedsiębiorstw, odpowiedzialnością za zobowiązania, etc.

Na Korporacyjnie.pl zajmuję się przede wszystkim tematyką prawa spółek, ładu korporacyjnego oraz kwestiami dotyczącymi upadłości i prawa restrukturyzacyjnego.

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów