do Newsy

Tym wpisem chcielibyśmy zapoczątkować cykl przybliżający istotne konstrukcje prawne wynikające z ustawy z 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Pogłębioną analizę można znaleźć w komentarzu do ustawy o obligacjach, który został wydany kilka tygodni temu nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer – do nabycia w sklepie internetowym wydawnictwa. Komentarz jest również dostępny online w ramach programu Lex.

Obowiązek przekazania informacji do 31 marca 2020 r.

Rozpoczynamy od tematu aktualnego, który dotyczy obowiązków emitentów obligacji wynikającego z ustawy z 9 listopada 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem nadzoru nad rynkiem finansowym oraz ochrony inwestorów na tym rynku. Zgodnie z jej art. 44 – obligacje wyemitowane przed dniem 1 lipca 2019 r. i nieumorzone przed tym dniem, mające formę dokumentów albo niemające formy dokumentu, lecz zapisane
w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych, pozostają w mocy. Niemniej, emitent obligacji, a w przypadku gdy są one zapisane w ewidencji prowadzonej na podstawie przepisów dotychczasowych – podmiot prowadzący ich ewidencję są obowiązani do przekazania KDPW określonych informacji w terminie do dnia 31 marca 2020 r.

Chodzi o następujące informacje o wszystkich wyemitowanych przez emitenta obligacjach, ze wskazaniem:

a) oznaczenia emisji,

b) liczby obligacji wyemitowanych w ramach poszczególnych emisji,

c) jednostkowej wartości nominalnej tych obligacji i waluty, w której wartość ta została wyrażona (w ramach poszczególnych emisji),

d) wysokości oprocentowania tych obligacji w stosunku rocznym,

e) łącznej wartości i waluty świadczenia, które powinno zostać spełnione przez emitenta z tytułu wykupu tych obligacji,

f) terminów, w których emitent powinien wykonywać świadczenia z tych obligacji,

g) informacji o tym, czy świadczenia, które stały się już wymagalne, zostały przez emitenta wykonane i w jakim zakresie

według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

W praktyce w celu wykonania obowiązku przekazania KDPW informacji należy: uzyskać aktywny kod LEI (jeśli emitent go nie posiada), uzyskać dostęp do dedykowanej aplikacji na stronie KDPW i przekazać informacje wskazane powyżej.

Obowiązek aktualizowania informacji w odstępach comiesięcznych

Niezależnie od obowiązku przekazania stosownych informacji do KDPW, o którym mowa powyżej, emitent obligacji (lub podmiot prowadzący ewidencję obligacji) obowiązany jest do przekazywania KDPW w terminie 15 dni po zakończeniu każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego informacje zaktualizowane według stanu na ostatni dzień danego miesiąca, jeżeli przestały one odpowiadać stanowi rzeczywistemu.

Obowiązek ten wygasa wraz z przekazaniem KDPW informacji, z której będzie wynikać, że emitent nie posiada zobowiązań z tytułu papierów wartościowych.

Sankcja karnoprawna

Dopuszczenie przez reprezentanta emitenta obligacji (lub podmiot prowadzący ewidencję) do niewykonania lub nienależytego wykonywania obowiązku polegającego na przekazaniu KDPW
w terminie do 31 marca 2020 r. informacji o emisji obligacji lub obowiązku dokonywania aktualizacji tych informacji stanowi przestępstwo. Przestępstwo takie zagrożone jest grzywną do 2 000 000 zł.

Przestępstwem jest również przekazanie KDPW nieprawdziwych danych o emisji lub ich aktualizacji, a także zatajenie prawdziwych (zgodnych z prawdą, tj. ze stanem faktycznym lub prawnym) danych w przedmiotowym zakresie. Sprawcy takiego przestępstwa grozi grzywna do 2 000 000 zł.

W razie jakichkolwiek wątpliwości – zapraszamy do kontaktu!

Angelina Stokłosa, Szymon Syp

 

Autorzy są autorami komentarza do ustawy o obligacjach (wyd. Wolters Kluwer), 2020.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów