do Corporate, Newsy, Rynki Kapitałowe

O odroczeniu obowiązku raportowania w ramach Jednolitego Europejskiego Formatu Raportowania (ESEF), a następnie o statusie odroczenia, informowały Urząd Komisji Nadzoru Finansowego i Ministerstwo Finansów, m.in. tutaj: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Komunikat_MF_i_UKNF_ws_odroczenia_obowiazku_stosowania_ESEF.pdf i tutaj: https://www.knf.gov.pl/komunikacja/komunikaty?articleId=72627&p_id=18, a zatem już 15 grudnia 2020 r.

Od tego czasu stan prawny jednak się nie zmieniał.

Na rynku, a zwłaszcza wśród emitentów jako adresatów obowiązku raportowania finansowego w nowym formacie, oraz wśród firm audytorskich, zapanowała dostrzegalna „dezorientacja”, oraz oczekiwanie na odpowiednie regulacje polskie, które pozwolą skutecznie odroczyć nowy obowiązek, wymagający – przynajmniej na początku korzystania z nowego formatu raportowania – nakładów czasu, pracy i kosztów. Część emitentów, którzy zaplanowali publikację rocznych raportów na marzec 2021 r., już zmieniła daty ich publikacji.

W dniu 16 lutego 2021 r. przyjęto rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/337 zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/1129 w odniesieniu do prospektu UE na rzecz odbudowy i ukierunkowanych zmian dotyczących pośredników finansowych oraz dyrektywę 2004/109/WE w odniesieniu do jednolitego elektronicznego formatu raportowania rocznych raportów finansowych w celu wsparcia odbudowy po kryzysie związanym z COVID-19. W dniu 26 lutego 2021 r. rozporządzenie to opublikowano w Dzienniku Urzędowym UE. Treść rozporządzenia można znaleźć tutaj: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0337&from=PL.

Na mocy art. 2 tego rozporządzenia zmieniono art. 4 ust. 7 Dyrektywy Transparency (tj. dyrektywy 2004/109), nadając mu następujące brzmienie:

Wszystkie roczne raporty finansowe dotyczące lat obrotowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2020 r. lub po tym dniu przygotowywane są w jednolitym elektronicznym formacie raportowania pod warunkiem przeprowadzenia analizy kosztów i korzyści przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) (EUNGiPW) ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 (*)[1]. Państwo członkowskie może jednak zezwolić emitentom na stosowanie tego wymogu w zakresie raportowania do lat obrotowych rozpoczynających się w dniu 1 stycznia 2021 r. lub po tym dniu pod warunkiem powiadomienia Komisji przez państwo członkowskie o zamiarze takiego opóźnienia do dnia 19 marca 2021 r. oraz należytego uzasadnienia tego zamiaru.”.

Tym samym nowym rozporządzeniem wprowadzono tzw. opcję narodową, na podstawie której państwa członkowskie UE mogą odroczyć o rok stosowanie ESEF, przyjmując w tym celu odpowiednie przepisy krajowe. Są to regulacje, o których mowa w przywołanych na wstępie stanowiskach UKNF i MF.

W dniu 25 lutego 2021 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (zob. http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=859). Ustawa została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu. Senat powinien ją rozpoznać na posiedzeniu w dniach 24-26 marca 2021 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 tej ustawy (w obecnym kształcie) emitent, którego papiery wartościowe zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, będzie mógł zdecydować o niestosowaniu ESEF do raportów za rok obrotowy rozpoczynający się w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2020 r., i sporządzić te raporty na zasadach dotychczasowych. Przepis ten będzie stosowany również do raportów rocznych sporządzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego przepisu (art. 24 ust. 2).

Treść ustawy przyjętej przez Sejm RP można znaleźć tutaj: http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/859_u/$file/859_u.pdf

Czekamy zatem na szybkie zakończenie procesu legislacyjnego. 

Aktualizacja: w dniu 25 marca 2021 r. Senat RP przyjął bez poprawek tekst ustawy w kształcie przekazanym przez Sejm RP. Więcej informacji: https://www.sejm.gov.pl/sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=859. W dniu 1 kwietnia 2021 r. Prezydent RP podpisał ustawę (zob. https://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,68,kwiecien-2021-r.html).

 

Aktualizacja 2: w dniu 13 kwietnia 2021 r. w Dzienniku Ustaw RP ostatecznie opublikowano ustawę z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy – Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw (zob. https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2021/680).

 

 

 

[1] (*) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych), zmiany decyzji nr 716/2009/WE i uchylenia decyzji Komisji 2009/77/WE (Dz.U. L 331 z 15.12.2010, s. 84).

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów