do Corporate, Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy, Newsy
Zgodnie z mniej lub bardziej oficjalnymi zapowiedziami oraz zgłaszanymi w niektórych kręgach postulatami w dniu 14 maja 2020 r.[1] ustawodawca zmienił terminy dotyczące obowiązkowej dematerializacji akcji. Wprowadzenie nowych terminów oznacza w istocie „odroczenie” obowiązków emitentów akcji o kilka miesięcy.
Które terminy zmieniono?

a) Zmieniono terminy dokonania wezwań akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce w celu dokonania ich dematerializacji. Zgodnie z aktualnymi przepisami pierwszego wezwania należy dokonać do dnia 30 września 2020 r. (nie zaś – jak pierwotnie przewidziano w ustawie z dnia 30 sierpnia 2019 r.[2] – do dnia 30 czerwca 2020 r.).

b) Zmieniono termin wygaśnięcia mocy obowiązującej dokumentów akcji wydanych przez spółkę. Obecnie termin ten przypada na 1 marca 2021 r. (nie zaś – jak pierwotnie – na 1 stycznia 2021 r.).

c) Konsekwentnie, z dniem 1 marca 2021 r. uzyskają moc prawną wpisy w rejestrze akcjonariuszy oraz zapisy akcji na rachunkach papierów wartościowych akcjonariuszy (w przypadku spółki, której akcje zarejestrowano w depozycie papierów wartościowych.

d) Do dnia 1 marca 2021 r. do wykonywania i przenoszenia praw z akcji na okaziciela, których dokumenty zostały złożone w spółce, stosuje się przepisy dotyczące akcji imiennych (pierwotnie ten termin określono na 1 stycznia 2021 r.).

 

[1] Podstawą prawną zmian jest art. 43 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 15.05.2020 poz. 875).

[2] Ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1798).

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów