do Corporate

Z dniem 1 stycznia 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców (Dz. U. poz. 2255). 

Mocą nowej ustawy, dokonano zmiany Kodeksu cywilnego, w zakresie tzw. „prokury łącznej niewłaściwej”. Zgodnie z nowo dodanym art. 109(4) § 1(1) – prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.

Jak wskazano w uzasadnieniu do ustawy z 16 grudnia 2016 r., „bezpośrednim skutkiem projektowanych zmian będzie zwiększenie swobody udzielenia prokury przez przedsiębiorców (przez umożliwienie zastrzeżenia przy prokurze reprezentacji mieszanej), jak również przywrócenie pewności co do możliwości udzielania prokury umocowującej jedynie do współdziałania z członkiem organu zarządzającego (lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej). Umożliwi to wpis takiej prokury do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego i będzie stanowiło o skuteczności czynności prawnych dokonanych w ten sposób.”

Zmiana w tym zakresie wprowadzona w Kodeksie cywilnym wynika z faktu, że w uchwale składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 34/14, przyjęto, że niedopuszczalny jest wpis jednego prokurenta do rejestru przedsiębiorców w KRS z jednoczesnym zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu spółki.

Propozycja zmian przepisów o prokurze zmierza do zapewnienia przedsiębiorcom możliwie pełnej swobody co do wyboru rodzaju prokury, także w wariancie prokury „mieszanej”, tj. przy współdziałaniu z prokurentem członka organu zarządzającego (wspólnika osobowej spółki handlowej).
W rezultacie zmian przedsiębiorcy będą mogli udzielić:
1)   prokury samoistnej (art. 109(4) § 1 k.c.);
2)   prokury łącznej upoważniającej tylko do działania z innym prokurentem (art. 109(4) § 1 k.c.);
3)   prokury łącznej, upoważniającej do działania z innym prokurentem, oraz dodatkowo z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 109(4) § 1 i § (1)1 k.c.);
4)   prokury swoiście łącznej, która upoważnia tylko do działania z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania osobowej spółki handlowej (art. 109(4) § (1)1 k.c.).
Tym samym ustawodawca usankcjonował praktykę przedsiębiorców w zakresie tzw. prokury łącznej niewłaściwej, co należy pochwalić:)

 

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts
Showing 3 comments
 • mec. Michał
  Odpowiedz

  Artykuł 109 (4) par. 1(1) ma następujące brzmienie:

  „Prokura może obejmować umocowanie także albo wyłącznie do dokonywania czynności wspólnie z członkiem organu zarządzającego lub wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania handlowej spółki osobowej.”

  To oznacza, że w braku wyraźnego wskazania przy udzieleniu prokury, że umocowanie obejmuje działanie z członkiem zarządu, prokurent który dotychczas działał łącznie z członkiem zarządu od 1 stycznia nie będzie do tego uprawniony. W tym sensie ta zmiana nie sankcjonuje dotychczasowej praktyki.

 • Szymon Syp
  Odpowiedz

  Dziękuję za komentarz. Zgadzam się, że jeśli przy powołaniu prokurenta brakuje wskazania, że może on działać łącznie z członkiem zarządu, to nie będzie to zgodne z nowym brzmieniem w KC, a tym samym pozostanie wątpliwość co do jego umocowania i sposobu reprezentacji. Zmiana w KC sankcjonuje dotychczasową praktykę w tym sensie, że dopuszcza umocowanie prokurenta do działania tylko z członkiem zarządu (w przypadku jego powołania).

 • Paweł Ryczko
  Odpowiedz

  Wszystko byłoby fajnie, gdyby przepisy intertemporalne były ustawione właściwie i wiadomo byłoby co zrobić z obecnie istniejącymi i funkcjonującymi prokurami niewłaściwymi. Poprawiać? Podejmować na nowo uchwały? Składać wnioski o wpis do KRS o identycznej treści jak dawniej?

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów