do Newsy, Rynki Kapitałowe
W dniu 20 marca 2020 r. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego, mając na uwadze dynamiczną sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się epidemii koronawirusa SARS-CoV-2, dotykającą rynki finansowe na całym w zasadzie świecie, a także ogólną potrzebę zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego rynku, przygotował dla podmiotów nadzorowanych pakiet propozycji mających ułatwić im funkcjonowanie w obecnych realiach rynkowych. Jak wskazuje UKNF, zaprezentowane propozycje mają charakter „otwarty”. Poszczególne elementy przygotowanego przez UKNF Pakietu Impulsów Nadzorczych na rzecz Bezpieczeństwa i Rozwoju w obszarze rynków kapitałowych („PIN”), będą wdrażane „w zależności od rozwoju sytuacji”. Innymi słowy, PIN to zestaw propozycji zmian obowiązujących przepisów oraz zmian wybranych aspektów sprawowania nadzoru nad rynkiem. Treść dokumentu przedstawionego przez UKNF można znaleźć tutaj.

Tego rodzaju inicjatywa UKNF jest bezspornie potrzebna. W założeniu wypracowane w jej ramach rozwiązania (instrumenty, działania) mają przyczynić się do złagodzenia, a być może także do zredukowania, obowiązków podmiotów nadzorowanych naturalnie związanych z ich obecnością na rynku finansowym. W konsekwencji podmioty nadzorowane będą mogły łatwiej zaadaptować się do nowych, szybko zmieniających się warunków. Jednocześnie jednak utrzymane zostaną podstawowe struktury umożliwiające pozyskiwanie kapitału, w tym – finansowanie gospodarki.

Warto podkreślić, że zaproponowane w ramach PIN inicjatywy, choć zasygnalizowane raczej w zarysie, należy na obecnym etapie ocenić pozytywnie. Kluczowe w tej fazie działań było bowiem zidentyfikowanie najważniejszych zagadnień wymagających interwencji – teraz lub w nieodległej przyszłości. Trzeba pamiętać, że dotychczas przedstawiono roboczą wersję działań, które są teraz dyskutowane. Ich bardziej rozbudowanej oceny będzie można zatem dokonać na podstawie projektów zmiany konkretnych przepisów prawa. Niewątpliwie powinna cieszyć proaktywna postawa organu nadzoru, który dostrzega bezprecedensowe wyzwania podmiotów nadzorowanych i inicjuje dialog z nimi.

W ramach PIN rozpoznano następujące obszary wymagające interwencji (modyfikacji) z uwagi na obecną sytuację na rynku – cele, które UKNF zamierza osiągnąć:

 • zapewnienie utrzymania płynności na rynku,
 • umożliwienie wywiązania się z obowiązków regulacyjnych przez przesunięcie terminów sprawozdawczych,
 • ułatwienie pozyskiwania kapitału przez firmy,
 • umożliwienie koncentracji na obsłudze klientów oraz kluczowych procesów.

 Konkretne propozycje UKNF sformułowane w PIN:

W ramach realizacji pierwszego celu zaproponowano, aby w praktyce nadzorczej prezentować indywidualne podejście do kwestii przekroczeń limitów inwestycyjnych obowiązujących fundusze inwestycyjne. Towarzyszyć ma temu dostosowanie w tym zakresie działań nadzorczych do aktualnej sytuacji rynkowej. Jednocześnie wskazano, że UKNF podejmuje i wspiera działania zmierzające do stworzenia lub uruchomienia narzędzi mających na celu wsparcie płynności w obszarze skarbowych papierów wartościowych.

W ramach realizacji drugiego celu UKNF proponuje następujące zmiany legislacyjne:

 • wydłużenie terminów sporządzania, zatwierdzenia i publikacji rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych podmiotów nadzorowanych,
 • wydłużenie terminu przekazania raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych emitentów za I kwartał roku obrotowego 2020,
 • wydłużenie terminu na przeprowadzenie zwyczajnego walnego zgromadzenia,
 • wydłużenie terminu na zatwierdzanie (pierwszej) polityki wynagrodzeń przez walne zgromadzenie spółki publicznej,
 • ułatwienie i przyśpieszenie procedowania nad memorandami informacyjnymi wymaganymi przy pozyskiwaniu kapitału na rynku publicznym zgodnie z rozporządzeniem prospektowym oraz ustawą o ofercie publicznej.

W ramach realizacji trzeciego celu UKNF wraz z Ministerstwem Finansów zaproponują zmiany przepisów dotyczących sporządzania memorandów informacyjnych. Ma to służyć istotnemu ułatwieniu oraz przyspieszeniu procedur związanych z przygotowywaniem dokumentów ofertowych sporządzanych na potrzeby emisji na ryku publicznym (zwłaszcza w kontekście zmiany definicji oferty publicznej).

W ramach realizacji czwartego celu UKNF deklaruje pragmatyczne podejście do wybranych działań nadzorczych, w tym między innymi:

 • w odniesieniu do raportowania bieżącego (publikowania raportów bieżących): dokonanie przeglądu pozyskiwanych informacji w celu zminimalizowania ciążących na podmiotach nadzorowanych obowiązków; dopuszczenie możliwości (konieczności) akceptacji przesunięć w czasie realizacji takich obowiązków informacyjnych;
 • odsunięcie w czasie zaplanowanych działań pozasprawozdawcze (np. badania, pozyskiwanie informacji),
 • uwzględnianie przy podejmowaniu odpowiednich działań nadzorczych wpływu czynników związanych z obecną sytuacją epidemiczną w przypadku naruszeń norm adekwatności kapitałowej, w tym limitów dużych ekspozycji,
 • dokonanie aktualizacji planu kontroli przy zachowaniu celów nadzorczych (weryfikacja przeprowadzanych czynności kontrolnych ma nastąpić „w najbliższym czasie”),
 • pragmatyczne podejście do dopuszczalności przesuwania w czasie poszczególnych terminów nadzorczych (np. terminów zaleceń wydawanych w następstwie czynności kontrolnych, w tym w stosunku do pierwotnie ustalonych terminów),
 • wydawanie ocen nadzorczych UKNF przeprowadzanych w 2020 roku w uproszczonej formule, z uwzględnieniem nadzwyczajnej sytuacji związanej z epidemią,
 • przesunięcie w czasie (odroczenie) o pół roku terminu dostosowania się biur maklerskich do wytycznych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego (EBA) w sprawie outsourcingu.

Czekamy na kolejne, bardziej szczegółowe propozycje legislacyjne, które pozwolą zaspokoić rozpoznane przez UKNF potrzeby i zrealizować cele.

 

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów