do Corporate, Newsy, Patronaty, Podatki

Miło mi poinformować, że ruszyły zapisy na studia podyplomowe Prawo i podatki dla firm rachunkowych, w ramach których będę jednym z wykładowców.

Więcej informacji.

UCZESTNICY STUDIÓW:

Program przeznaczony jest dla osób zajmujących się lub chcących się zajmować zawodowo problematyką podatkową, a przede wszystkim dla właścicieli biur rachunkowych – księgowych, księgowych, pracowników działów rachunkowych – księgowych, prawników, doradców podatkowych, kandydatów na doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów, a także dla pracowników organów administracji podatkowej i skarbowej.

CEL STUDIÓW:

Celem studiów jest opanowanie i poszerzenie praktycznej wiedzy z podatków, prawa podatkowego, prawa skarbowego oraz prawa cywilnego i handlowego koniecznych do profesjonalnego prowadzenia biura rachunkowo-księgowego a także obsługi podatkowego przedsiębiorców.

Wykładowcami studiów są wyłącznie praktycy prawa (adwokaci, radcy prawni, doradcy podatkowi) pracujący dla największych polskich i zagranicznych kancelarii prawnych.

ORGANIZACJA STUDIÓW:

  • Program studiów podzielony jest na dwa semestry. Łącznie ok. 180 godzin.
  • Zjazdy odbywają się w soboty i niedziele.
  • Studia rozpoczną się w drugiej połowie października 2015 r.

OPIEKUN MERYTORYCZNY:


Jarosław Ziobrowski

Adwokat z ponad 8 letnim doświadczeniem zawodowym. Parter w kancelarii Ziobrowski Tax&Law (http://www.jztl.pl).

Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego oraz podyplomowe studia podatkowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie a także podyplomowe studia „Zapobieganie Przestępczości Gospodarczej, Skarbowej i Przeciwko Mieniu” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Prowadzi wykłady dla studentów na Podyplomowych Studiach Rachunkowości w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a także szkolenia podatkowe oraz prawne dla spółek oraz instytucji publicznych.

Brał udział w pracach nad projektem nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług w zakresie wprowadzenia reverse charge mechanism (odwrotne obciążenie).

Jarosław Ziobrowski jest współautorem książki „Zarządzanie ryzykiem podatkowym” (wydawnictwo Wolters Kluwers Polska 2013) oraz książki „Odpowiedzialność karna skarbowa członków zarządu – praktyczne sposoby jej ograniczenia” (wydawnictwo Difin 2014). Obecnie pracuje nad publikacją dla wydawnictwa Wolters Kluwers „Odpowiedzialność członków zarządu w spółkach kapitałowych”.

Autor licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita, Dziennik Gazeta Prawna, Pulsu Biznesu, Magazyn Start-up, Kontrole w firmie.

 

WYKŁADOWCY:

Marcin Kaleta – radca prawny. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz aplikację przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie podatkowym, prawie cywilnym oraz karnym skarbowym. Doświadczenie zawodowe zdobywał w kancelarii Ożóg i Wspólnicy oraz EY (dawniej Ernst & Young).

Od początku swojej kariery zawodowej w 2007 r. zajmuje się postępowaniami podatkowymi oraz sądowymi. Dzięki temu posiada bogate doświadczenie w różnych formach wsparcia klientów w trakcie sporów z władzami podatkowymi. Reprezentuje podatników w czasie kontroli podatkowych i w toku postępowania podatkowego, jak również reprezentuje klientów przed sądami administracyjnymi i sądami powszechnymi.

Autor licznych artykułów i wypowiedzi w dzienniku Rzeczpospolita oraz Dziennik Gazeta Prawna.

Anita Barcewicz – radca prawny. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie oraz studia doktoranckie w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Jest radcą prawnym wpisanym na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie. Specjalizuje się w prawie handlowym ze szczególnym uwzględnieniem aspektów podatkowych, cywilnym i karnym.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w kancelarii prawnej Wierzbowski Eversheds sp. k., EY (dawniej Ernst & Young) oraz w dziale prawnym międzynarodowej grupy kapitałowej zajmującej się m.in. zakładaniem i sprzedażą spółek.

Jest laureatką pierwszego konkursu arbitrażowego, zorganizowanego przez Sąd Arbitrażowy przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan, za najlepsze pismo procesowe – pozew, członkiem Young Arbitration Practicioners in Poland (YAPP) oraz autorką publikacji na temat prawa spółek.

Biegle posługuje się językiem angielskim i komunikatywnie językiem niemieckim.

Kamil Kozubek – radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalista z zakresu prawa cywilnego, handlowego, gospodarczego, prawa rynku kapitałowego (włączając w to prawo papierów wartościowych) oraz prowadzenia procesów sądowych i arbitrażowych. Doświadczenie zawodowe zdobywał w renomowanych kancelariach prawnych.

Brał udział w licznych projektach związanych z finansowaniem projektów infrastrukturalnych oraz restrukturyzacji zobowiązań, a także w projektach związanych z obowiązkami informacyjnymi emitentów i spółek notowanych na rynku regulowanym. Ponadto doradzał w jednym z największych sporów budowlanych w Europie Centralnej, dotyczącym kompleksowej rozbudowy polskiej elektrowni, prowadzonym w oparciu o żółty FIDIC.

Autor lub współautor publikacji w dziennikach i czasopismach, w tym m.in. w Dzienniku Gazeta Prawna, a także ekspert występujący w mediach ogólnopolskich takich jak TVP czy TVP Polonia. Prelegent na wielu konferencjach, panelach dyskusyjnych i warsztatach.

Mariusz Korzeb – doradca podatkowy. Mariusz Korzeb jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, doradcą podatkowym, członkiem Rady Konsultacyjnej Prawa Podatkowego powołanej przez Ministerstwo Finansów, ekspertem ds. podatkowych Pracodawców RP. Specjalizuje się w postępowaniach podatkowych, kontrolnych oraz egzekucji administracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywał w organach podatkowych, gdziem.in. zajmował się nadzorem nad działalnością urzędów skarbowych w sprawach podatkowych.

W ramach swojej kariery zawodowej, poza bieżącym doradztwem podatkowym, zajmuje się także przygotowywaniem opinii projektów aktów prawnych z obszaru prawa podatkowego w ramach prowadzonego procesu legislacyjnego z partnerami społecznymi. Jest autorem wielu publikacji i artykułów z zakresu prawa podatkowego, w tym publikowanych w ,,Przeglądzie Podatkowym”, ,,Dzienniku Gazeta Prawna” i ,,Rzeczpospolitej”.

Marcin Żytko – adwokat. Adwokat z blisko 10-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym pięcioletnim jako General Counsel spółki z branży budowlanej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Mecenas Marcin Żytko ukończył Uniwersytet Warszawski oraz Szkołę Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Floryda. Jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Marcin Żytko posiada kluczowe kompetencje w prowadzeniu pełnej obsługi prawnej spółek, w tym spółek publicznych oraz spółdzielni: reprezentacji przed sądami, organami administracyjnymi; wsparciu prawnym w negocjacjach; tworzeniu i opiniowaniu kontraktów, umów, porozumień; doradztwie i obsłudze prawnej projektów; tworzeniu raportów bieżących publikowanych na rynku; prowadzenia walnych zgromadzeń akcjonariuszy, zgromadzeń wspólników oraz zgromadzeń obligatariuszy.              Efektywnie współpracuje z organami i poszczególnymi działami spółek i spółdzielni, dążąc do realizacji zamierzonych celów i usprawnienia procesów.

Prowadząc dział prawny jednej z największych grup kapitałowych z branży budownictwa kolejowego, brał udział w wielu ciekawych transakcjach m.in. przejęcie największej budowlanej grupy kapitałowej na Litwie, (o wartości ponad 800 mln zł, podwyższenie kapitału wraz z emisją akcji, z wyłączeniem prawa poboru, emisja obligacji korporacyjnych oraz wprowadzenie ich na rynek Catalyst oraz tzw. “rolowanie” na kolejny okres, gdzie był aktywnym negocjatorem pomiędzy obligatariuszami a spółką oraz prowadził walne zgromadzenia obligatariuszy.

Przemysław Szabat – doradca podatkowy. Przemysław Szabat jest doradcą podatkowym, członkiem Komitetu Podatkowego Pracodawców RP. Współpracował z kancelarią KNDP.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami dochodowymi, w szczególności w przekształceniach, fuzjach i przejęciach oraz transakcjach na rynkach kapitałowych. Drugim istotnym obszarem jego kompetencji jest optymalizacja podatkowa transakcji, w tym również przy udziale podmiotów zagranicznych.

Przemysław Szabat jest autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w ogólnopolskich dziennikach oraz w prasie specjalistycznej

Michał Nielepkowicz – doradca podatkowy. Najlepszy doradca podatkowy w kategorii podatków i opłat lokalnych (Ranking Gazety Prawnej z 2014 r.) oraz najlepszy specjalista w dziedzinie podatku od nieruchomości (Ranking Rzeczpospolitej z 2014 r.) Michał posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie podatku od nieruchomości oraz postępowań podatkowych i sądowych dla największych polskich i zagranicznych przedsiębiorców Założył i kierował Zespołem Podatku od Nieruchomości EY świadczącym usługi dla czołowych przedsiębiorstw w Polsce. Do 2014 r. Senior Manager w Zespole Postępowań Podatkowych i Sądowych EY. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Autor szeregu publikacji dotyczących zagadnień podatku od nieruchomości oraz postępowania podatkowego i sądowego

Aleksandra Żebrowska – adwokat. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie z wyróżnieniem w Instytucie Prawa Handlowego obroniła pracę magisterską pt. „Sytuacja prawna spadkobierców zmarłego wspólnika spółki jawnej” pod kierunkiem dra hab. Władysława Opalskiego. Podczas studiów ukończyła „Szkołę Prawa Amerykańskiego” przy współudziale Uniwersytetu na Florydzie. Od 2009 roku jest członkiem Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w prestiżowych warszawskich   Kancelariach m.in. w Kancelarii Rymar i Wspólnicy, Jamka i Topolski oraz w Kancelarii „Grot Sarbiński Zimny”.

Mecenas Aleksandra Żebrowska specjalizuje się w prawie cywilnym oraz prawie handlowym – w szczególności w zakresie obsługi spółek osobowych. Posługuje się językiem angielskim.

 

KOSZT:
Opłata rekrutacyjna: 200 zł
czesne: 1500 zł/semestr

PROGRAM STUDIÓW – pobierz

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów