do Corporate, Newsy

Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego zauważył w orzecznictwie sądów powszechnych rozbieżności w wykładni przepisów odnoszących się do kwestii prokury łącznej niewłaściwej.

30 stycznia 2015 r., rozbieżności te zostały rozstrzygnięte uchwałą składu 7 sędziów Sądu Najwyższego (sygn. III CZP 34/14), zgodnie z którą:

„Niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.”

****

Prokura łączna niewłaściwa – to uprawnienie prokurenta do reprezentowania spółki, z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem jej zarządu.

Zasygnalizowany przez Pierwszego Prezesa SN problem związany z prokurą łączną niewłaściwą dotyczył raczej jej skuteczności względem osób trzecich i dopuszczalności ujawnienia tak określonej prokury w rejestrze przedsiębiorców, niż samej możliwości jej ustanowienia.

Krytycy tej „instytucji” podnosili szereg argumentów przeciw niej, wskazując m. in. że stoi ona w sprzeczności z samą naturą prokury (w której prokurent działa w miejsce zarządu, a nie łącznie z nim).

****

 Refleksja Pierwszego Prezesa SN o rozbieżności w orzecznictwie związanej z prokurą łączną niewłaściwą nie była bynajmniej przemyśleniem spontanicznym – poprzedził ją m. in. sondaż przeprowadzony w 9 wybranych sądach okręgowych.

Sondaż wykazał to, o czym zajmujący się praktyką korporacyjną prawnicy wiedzieli już od dawna – że niektóre sądy rejestrowe dopuszczały ujawnienie w rejestrze przedsiębiorców prokury łącznej niewłaściwej, a inne nie (jak zauważył Pierwszy Prezes SN, były i takie sądy, które czasem dopuszczały, a czasem nie).

W związku z powyższą kontrowersją, Pierwszy Prezes SN skorzystał z przysługujących mu uprawnień, wynikających z art. 60 § 1 ustawy z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym i przedstawił wniosek o rozstrzygnięcie zaistniałych wątpliwości przez Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów. W odpowiedzi na wniosek Pierwszego Prezesa SN, sędziowie podjęli cytowaną już wyżej uchwałę.

+ posts

 

Radzym Wójcik jest adwokatem w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii Baker McKenzie.

Radzym współtworzył i jest aktywnym członkiem multidyscyplinarnego zespołu warszawskich prawników Baker McKenzie („Innovation Team”), powołanego w celu wspierania zespołów TMT funduszy Private Equity i Venture Capital, jak również klientów zainteresowanych nowymi technologiami, w szczególności z zakresu big data, AI, FinTechu oraz InsurTechu.

Obsługiwał szereg transakcji fuzji i przejęć. Pracował przy transakcjach z udziałem funduszy Venture Capital i Private Equity, jak i inwestorów branżowych (w szczególności przy przejęciach w branży medycznej i w przemyśle ciężkim). Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach. Z sukcesem wspiera klientów po obu stronach stołu negocjacyjnego, na wszystkich etapach transakcji M&A. Doradza także polskim przedsiębiorcom w związku z międzynarodową ekspansją ich biznesów i pozyskiwaniem inwestorów za granicą.

Obecnie, doradza również Ministrowi Rozwoju w pracach nad wprowadzeniem do polskiego kodeksu spółek handlowych nowej spółki kapitałowej, Prostej Spółki Akcyjnej. We wrześniu 2016 został powołany przez Ministra Rozwoju w skład Zespołu do opracowania rekomendacji w zakresie projektu przepisów regulujących prostą spółkę akcyjną. Ma ona być wehikułem dedykowanym startupom, Venture Capital i branży innowacyjnej.

W 2015 roku został uznany za jednego z 30 wyróżniających się prawników, którzy nie ukończyli 35 lat w rankingu „Rising Stars – Prawnicy. Liderzy Jutra” organizowanym przez Dziennik Gazetę Prawną i wydawnictwo Wolters Kluwer.

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów