do Bez kategorii, Newsy

Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z dnia 30 stycznia 2015 r., sygn. akt VI ACz 6255/14, zmienił postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 27 sierpnia 2014 r., sygn. akt IV Co 119/14 (publ. tutaj) poprzez oddalenie wniosku o udzielenie zabezpieczenia roszczenia niemajątkowego, z którym wystąpił Roman Giertych.

wprost

Sąd Okręgowy zabezpieczył roszczenie „o naruszenie dóbr osobistych” [sic!] przeciwko Agencji Wydawniczo-Reklamowej WPROST Sp. z o.o., wydawcy tygodnika Wprost, ustanawiając zakaz zbywania prawa do tytułu prasowego.

Sąd Apelacyjny w Warszawie słusznie stwierdził, że:

sposób zabezpieczenia żądany przez uprawnionego jest nieadekwatny do rodzaju roszczenia, które ma zabezpieczać tj. ochrony dóbr osobistych, przez co obciąża obowiązanego ponad miarę. 

Obciążenie obowiązanego ponad miarę było oczywiste. Fakt, że wniosek o udzielenie zabezpieczenia roszczenia został uwzględniony przez sąd I instancji dowodzi temu, że zabezpieczenia roszczeń niemajątkowych są często udzielane dość „lekką ręką”.

Sąd II instancji nie doszukał się również interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia stwierdzając m.in., że:

– sam uprawniony we wniosku przyznaje, że brak jest planów wydawcy i jego głównego udziałowca sprzedaży prawa do tytułu prasowego (…)

– brak jest na obecnym etapie podstaw do przyjęcia istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia z uwagi na to, iż sytuacja finansowa obowiązanej spółki mogłaby uniemożliwić wykonanie przyszłego orzeczenia. Aktualne sprawozdanie finansowe spółki za 2013 r. wskazuje zysk netto w wysokości 6.628.831 zł. […] Słusznie podniósł obowiązany, iż niedopuszczalne jest zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i prawnego uznawanie za aktualny stan finansowy spółki sprzed 1,5 roku.

– istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia roszczenia majątkowego nie uzasadnia także samo oświadczenie M. L. – prezesa obowiązanej spółki oraz prezesa jej głównego udziałowca (…)  S.A. – zapowiadające zamiar  przeniesienia części działalności za granicę . Oświadczenie to jest bowiem zbyt ogólnikowe i nie wynika z niego, czy chodzi o przeniesienie działalności obowiązanego czy też (…)  S.A. 

Treść postanowienia Sądu Apelacyjnego w Warszawie jest dostępna w pierwotnej wersji wpisu na Prawo reklamy.

+ posts

Michał Strzelecki jest radcą prawnym, prowadzi indywidualną praktykę w Warszawie. Specjalizuje się w prawie nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim i własności intelektualnej, posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu postępowań z zakresu prawa reklamy. Więcej informacji: http://www.goldenline.pl/michal-strzelecki

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów