do Antitrust

Istotnym skutkiem wejścia w życie nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów w dniu 18 stycznia 2015 r. a prima vista miało być szybsze rozpatrywanie zgłoszonych zamiarów koncentracji. Zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów (uokik), postępowanie antymonopolowe w sprawach koncentracji powinno być zakończone w terminie miesiąca od dnia jego wszczęcia. Faktycznie, jedno z postępowań które monitorowałem zakończyło się dokładnie w terminie miesiąca, mimo że urząd wzywał do uzupełnienia pewnych informacji (por. art. 96 ust. 2 uokik). Niewątpliwie tak szybkie działanie organ antymonopolowego sprzyja procesom fuzji i przejęć.

Ostatnio UOKiK poinformował, że od 18 stycznia „do UOKiK wpłynęło 40 zgłoszeń dotyczących zamiaru koncentracji, z czego 27 spraw zostało zakończonych, a 13 jest w toku.”.

Oczywiście termin 1 miesiąca nie oznacza, że każda koncentracja zostanie załatwiona przez urząd w ekspresowym tempie. Warto zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 96a. uokik w sprawach:

1) szczególnie skomplikowanych,

2) co do których z informacji zawartych w zgłoszeniu zamiaru koncentracji lub innych informacji, w tym uzyskanych przez Prezesa UOKiK w toku prowadzonych postępowań, wynika, że istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo istotnego ograniczenia konkurencji na rynku w wyniku dokonania koncentracji lub 0

3) wymagających przeprowadzenia badania rynku (pogrubienie nieprzypadkowe, zobacz poniżej),

– termin zakończenia postępowania ulega przedłużeniu o 4 miesiące.

Przedłużenie terminu zakończenia postępowania antymonopolowego w sprawach koncentracji następuje w drodze wydania postanowienia, na które zażalenie nie przysługuje, ale które wymaga uzasadnienia.

UOKiK kilka dni temu poinformował o pierwszym przypadku przedłużenia postępowania. Dotyczy ono koncentracji polegającej na przejęciu przez Górażdże Cement kontroli nad Duda Kruszywa oraz Duda Beton.

Jak w komunikacie poinformował UOKiK:

W przedmiotowej sprawie, po analizie zebranego w sprawie materiału dowodowego, UOKiK uznał, że zachodzi konieczność przeprowadzenia badania rynku. Uzasadnione jest to  przede wszystkim faktem, że działalność Górażdże Cement i spółek Duda pokrywa się na szeregu rynków, z których co najmniej część ma zasięg lokalny. Ich udziały rynkowe różnią się jednak istotnie w zależności od sposobu wyznaczenia zasięgu poszczególnych rynków. W sprawie tej występują również rynki, na których pomiędzy Górażdże Cement a spółkami Duda mogą istnieć powiązania typu dostawca – odbiorca (wertykalne); są to rynek sprzedaży i zakupu kruszyw naturalnych wykorzystywanych do produkcji betonu towarowego oraz rynek cementu wykorzystywanego do produkcji betonu. Badanie pozwoli prawidłowo wyznaczyć zasięg geograficzny poszczególnych rynków a także zweryfikować  przedstawione w zgłoszeniu dane dotyczące udziałów uczestników koncentracji w rynku sprzedaży cementu szarego oraz lokalnych rynkach sprzedaży betonu towarowego. Również rynek kruszyw, na którym działają uczestnicy koncentracji, wymaga zebrania dodatkowych informacji od konkurentów Górażdże Cement i Duda Kruszywa.

Ze względu na konieczność przeprowadzenia badania rynku, Prezes UOKiK zdecydował się na przedłużenie postępowania. Oczywiście samo przedłużenie nie przesądza o ew. wydaniu decyzji zakazującej koncentracji czy decyzji warunkowej, niemniej należy spodziewać się interesującego rozstrzygnięcia. Zobaczymy czy korzystnego dla zgłaszającego:)

O postępowaniu będę jeszcze informował.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów