do Newsy, Rynki Kapitałowe

Unia rynków kapitałowych stanowi jeden z podstawowych elementów Planu Inwestycyjnego dla Europy, opracowanego przez Komisję Europejską. Głównym założeniem projektu jest wzmocnienie europejskiego systemu finansowego, poprzez umożliwienie dostępu europejskim przedsiębiorcom do alternatywnych źródeł finansowania ich działalności oraz zwiększenia oferty kierowanej do konsumentów i inwestorów instytucjonalnych. Unia rynków kapitałowych ma w założeniu pozwolić na wzmocnienie stabilności systemu finansowego w przyszłości, a tym samym przyczynić się do lepszego i efektywniejszego prosperowania gospodarek krajów członkowskich Unii Europejskiej. Jej celem jest również wzrost napływu inwestycji z innych regionów świata.

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy Unia Europejska podjęła nowe kroki prawne, zmierzające do efektywniejszej realizacji proponowanego projektu. Najistotniejszą z nich wydaje się być zmiana dotychczasowych rozporządzeń nr 345/2013 i nr 346/2013 o inwestycjach w fundusze venture capital (EuVECA) i fundusze na rzecz przedsiębiorczości społecznej (EuSEF. Jest ona efektem porozumienia osiągniętego przez przedstawicieli Rady i Parlamentu Europejskiego. Przyjęta nowelizacja proponuje rozwiązania, które mają przyczynić się do wzrostu inwestycji w kapitał wysokiego ryzyka i przedsiębiorstwa społeczne. Cel ma zostać osiągnięty poprzez zniesienie części ograniczeń odnoszących się do zarządzających funduszami EuVECA i EuSEF, likwidację wymogów podwójnej rejestracji, zmniejszenie kosztów związanych z funduszami EuVECA i EuSEF, czy też zwiększenie zakresu kwalifikowalnych aktywów, w które można inwestować w ramach funduszy EuVECA.

Przewiduje się, że zmiana powyższych rozporządzeń spowoduje zwiększenie atrakcyjności funduszy EuVECA oraz EuSEF, a ponadto przyczyni się do ograniczenia kosztów, czy też odblokuje przepływ kapitału, prowadząc do zwiększenia zaufania do inwestycji transgranicznych oraz do usprawnienia funkcjonowania rynku wewnętrznego.

Projekt zmiany omawianych aktów prawnych został uzasadniony koniecznością podjęcia działań przez UE z uwagi na fakt, że państwa członkowskie nie posiadały możliwości indywidualnego usunięcia niedociągnięć uprzednio obowiązujących rozporządzeń w sprawie EuVECA i EuSEF.

Co więcej, jak wynika z opublikowanego w dniu 8 czerwca 2017 r. dokumentu podsumowującego postępy w realizacji projektu Unii Rynków Kapitałowych (Mid term review of the Capital Markets Union Action Plan), planowane jest podjęcie kolejnych działań zmierzających do praktycznej realizacji założeń projektu. Możemy zaliczyć do nich plan wzmocnienia uprawnień Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych, którego celem jest wsparcie skuteczności spójnego nadzoru w UE i poza jej granicami, zapewnienia bardziej proporcjonalnego środowiska regulacyjnego dla emisji akcji małych i średnich przedsiębiorstw na rynkach publicznych, czy też przedstawienia kompleksowej strategii UE w celu zbadania możliwości wspierania samorządów lokalnych i regionalnych w rozwoju rynku kapitałowego. Ponadto, planowane jest przedstawienie środków służących wspieraniu rynków wtórnych kredytów zagrożonych i badanie inicjatyw ustawodawczych, mających na celu zwiększenie możliwości wierzycieli zabezpieczonych w zakresie odzyskiwania środków z tytułu kredytów udzielanych na rzecz przedsiębiorstw i przedsiębiorców.

Zdecydowanie pozytywnie należy ocenić nie tylko samą ideę utworzenia Unii rynków kapitałowych, ale także podejmowane kroki w celu jej urzeczywistnienia. Efektywny rynek kapitałowy jest jednym z podstawowych filarów gospodarki, zapewniającym przedsiębiorcom możliwość zróżnicowania źródeł finansowania, a inwestorom sprawną alokację kapitału. Nie można nie zauważyć również, że finansowanie przedsiębiorstw poprzez instrumenty rynku kapitałowego będzie stanowiło szansę na wzrost ich transparentności.

Współautorką wpisu jest Martyna Musielewicz – prawnik w Crido Legal.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów