do Corporate, Fuzje i przejęcia, Rynki Kapitałowe

Warranty to jedne z najciekawszych papierów wartościowych, które występują pod różnymi postaciami. Należy wyodrębnić (i) tzw. zastawnicze dowody składowe, znane z ustawy o domach składowych, (ii) warranty opcyjnie, które są od niedawna ponownie przedmiotem obrotu na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, oraz (iii) znane z Kodeksu spółek handlowych (K.s.h.) warranty subskrypcyjne. Są to papiery wartościowe (imienne lub na okaziciela), które spółka może emitować w celu podwyższenia kapitału zakładowego w oparciu o przepisy dot. podwyższenia kapitału zakładowego w graniach kapitału docelowego oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Należy zauważyć, że warranty subskrypcyjne są immanentnie związane z instytucją wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, zwłaszcza w celu realizacji programów motywacyjnych. Warranty mogą być emitowane odpłatnie albo nieodpłatnie, są zbywalne, a także mogą być umarzane (chyba, że co innego wynika z treści warrantu).

Wśród warrantów subskrypcyjnych należy wyróżnić inkorporujące zapis na akcje (warranty subskrypcyjne z prawem zapisu) oraz inkorporujące prawo objęcia akcji (warranty subskrypcyjne z prawem objęcia). Warrant subskrypcyjny z prawem zapisu jest wykorzystywany w ramach podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, zaś warrant subskrypcyjny z prawem objęcia związany jest z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego. Warranty mogą być emitowane przez walne zgromadzenie lub przez zarząd (tylko w przypadku warrantów z prawem zapisu, gdy Zarząd został do tego wyraźnie upoważniony). Uchwała o emisji warrantów powinna zawierać: (i) wykaz uprawnionych do objęcia warrantów, (ii) cenę emisyjną lub sposób jej ustalenia (jeśli warranty mają być emitowane odpłatnie), (iii) liczbę akcji przypadających na jeden warrant, (iv) termin wykonania praw z warrantu (nie może być dłuższy niż 10 lat). Uchwała o emisji warrantów wymaga albo uprzedniego podjęcia uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego, albo podjęcia uchwały o upoważnieniu zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.

Jak wiadomo, istotą podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest przyznanie zarządowi spółki prawa do dokonania jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w ciągu 3 lat od rejestracji zmiany statutu zawierającej upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego. W związku z tym, że termin na dokonanie podwyższenia kapitału zakładowego został ograniczony do 3 lat, w terminie tym musi także dojść do emisji warrantów subskrypcyjnych z prawem zapisu, ich objęcia, a także wykonania. W tym przypadku nie ma zastosowania reguła, iż warranty mogą być emitowane na maksymalnie 10 lat, gdyż w takim przypadku do upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału zakładowego mogłoby dojść po emisji warrantów, co byłoby niezgodne z zasadami obowiązującymi na gruncie K.s.h.   

Wykonanie praw wynikających z tego typu warrantów ma charakter podobny do złożenia zapisu w ramach wykonania prawa poboru nowych akcji. Oczywiście, prawo poboru ma zupełnie inny charakter, bo służy ochronie dotychczasowych akcjonariuszy przed ich rozwodnieniem, jednakże należy zauważyć, iż w przypadku niedokonania zapisów na wszystkie oferowane akcje w ramach prawa poboru, zarząd przydziela akcje według swojego uznania. W przypadku warrantów z prawem zapisu, jeżeli ich posiadacze nie wykonają przysługującemu im  zapisu, zarząd spółki może wówczas je zaoferować dowolnie wskazanym i wybranym przez siebie podmiotom, w sposób zgodny z dokonywaniem podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego.   

Z kolei warranty subskrypcyjne z prawem objęcia związane są z dokonywaniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego może być zgodnie z K.s.h. uchwalone na okres 10 lat, zaś jego nominalna wartość nie może przekraczać dwukrotności kapitału zakładowego z chwili podejmowania uchwały o dokonaniu podwyższenia. Należy wskazać na podobieństwo konstrukcyjne warrantów subskrypcyjnych z prawem objęcia w stosunku do obligacji zamiennych na akcje i obligacji z prawem pierwszeństwa.

Uchwała o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego może zostać podjęta w enumeratywnie wskazanych przypadkach, jednym z nich jest przyznanie praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych. W związku z tym tylko posiadacze warrantów z prawem objęcia akcji mogą uczestniczyć w procedurze podwyższenia kapitału zakładowego. Zarząd spółki, nawet w przypadku braku zainteresowania objęciem akcji przez posiadaczy tych warrantów nie może zaoferować innym podmiotom objęcia akcji, w takim przypadku akcje nie zostaną subskrybowane, co odróżnia tą konstrukcję prawną od opisywanej powyżej konstrukcji warrantu z prawem zapisu.

Warranty (szczególnie z prawem objęcia akcji) są coraz bardziej popularną konstrukcją w obrocie gospodarczym. Coraz częściej mają zastosowanie nie tylko w przypadku programów motywacyjnych, o czym już była mowa, ale także w procesach fuzji i przejęć oraz restrukturyzacji spółek. Zastosowanie tej konstrukcji pozwala także na rozłożenie na poszczególne etapy procesu obejmowania akcji, co  w przypadku obejmowania akcji spółki publicznej dopuszczonej do obrotu na rynku regulowanym może umożliwić odroczenie lub uniknięcie obowiązku ogłoszenia wezwania na gruncie przepisów ustawy o ofercie publicznej. W związku z tym z całą pewnością warto zainteresować się tymi papierami wartościowymi, gdyż mogą być one bardzo przydatne w codziennej praktyce prawniczej. 

+ posts
Zobacz także
Showing 4 comments
 • Bartosz Karolczyk
  Odpowiedz

  Ciekawy tekst. Podsumowują, Przemku, jakie są twoim zdaniem przyczyny rosnącej popularności tych papierów w obrocie gospodarczym? Mógłbyś w paru słowach napisać, jak jest ten papier wykorzystywany w programach motywacyjnych? Z góry wielkie dzięki za odpowiedź.

  • Przemysław Krzemieniecki
   Odpowiedz

   dziękuję Bartku 🙂
   Warranty są świetnym instrumentem do programów motywacyjnych, gdyż pozwalają na odroczenie objęcia akcji przez uprawnionego. Przykładowo w pierwszym roku zostaje podjęta kierunkowa uchwała walnego zgromadzenia w sprawie realizacji programu motywacyjnego (wraz ze wskazaniem kręgu uprawnionych). Następnie zostaje uchwalone warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego oraz emisja pierwszej serii warrantów z prawem objęcia (warranty mogą być emitowane w seriach). Jednakże prawo objęcia pierwszej serii akcji w ramach programu motywacyjnego będzie możliwe w kolejnym roku, które zostaną objęte w roku kolejnym. Dzięki temu realizacja programu motywacyjnego jest w pewien sposób rozłożona w czasie, a akcje (abstrahując od okresu lock – up) zostaną objęte później, a z drugiej strony uprawniony ma pewność, ze przy spełnieniu warunków akcje zostaną mu przyznane. W związku z tym zyskują obie strony, często jednym z warunków realizacji warrantu jest obowiązek dalszej pracy (w teorii do dnia objęcia akcji), toteż spółka ma pewność, że nie dojdzie od razu do sytuacji, że pracownik po przyznaniu akcji odejdzie ze spółki (gdyby nie były emitowane warranty).

 • Justyna Burzyńska
  Odpowiedz

  Serdeczne dziękuję za eksportowanie tematu. Właśnie tego dotyczy moja tegoroczna praca mgr. Bardzo ciepło i z wdzięcznością przyjmę wszelkie materiały na ten temat.

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów