do Corporate, Konferencje/Spotkania, Newsy

Piotr Semeniuk zamieścił informację o jubileuszowej konferencji CARS z okazji dziesięciolecia członkostwa Polski w Unii Europejskiej (tytuł: „Wpływ prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne„). Konferencja odbyła się w dniu 21 maja i w związku z tym chciałbym podzielić się swoimi wrażeniami (mam nadzieję, że zamieścimy zdjęcia, ale dopiero w późniejszym terminie).

Na wstępie warto podkreślić znakomitą organizację całego wydarzenia, które zgromadziło ok 100 osób (prawników, ekonomistów, naukowców, praktyków). Bardzo dobrym pomysłem było udostępnienie każdemu uczestnikowi listy uczestników wraz z afiliacjami a także ciekawych materiałów konferencyjnych (w tym sprawozdania CARSu z lat 2007-2013).

Lekko modyfikując spostrzeżenie dr A. Radwana, że początek tekstu znajduje więcej czytelników niż dalsza część po nim następująca, chciałbym go wykorzystać do poinformowania o kolejnych wydarzeniach, które organizuje CARS (w oryginale: „…strona zawierająca Słowo wstępne znajdzie sobie zapewne więcej czytelników aniżeli jakakolwiek inna strona następująca po niej…; zob. A. Radwan, Prawo poboru w spółce akcyjnej, Warszawa 2004, s. VII – polecam tę książkę także):

1) Uroczyste wręczenie „Nagrody CARS 2014”, które odbędzie się w poniedziałek 9 czerwca w godz. 14.00 w Sali Rady Wydziału WZ UW. Nagrodę wręczy Pan Zbigniew Jagiełło, Prezes Zarządu PKO BP, w towarzystwie Pana Adama Jassera, Prezesa UOKiK, oraz członków Kapituły. W programie Gali (w godz. 15.00-16.00) jest także panel dyskusyjny nt. „Ochrona konkurencji na rynkach usług finansowych”.

2) Konferencja ASCOLA, która odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w dniach 26-28 czerwca nt. „Procedural fairness in competititon proceedings”.

Wracając do konferencji z 21 maja, rozpoczął ją „sprawca całego zamieszania” prof. Tadeusz Skoczny, twórca CARS, który zaakcentował konieczność zadania wspólnie pewnych pytań przez środowisko akademickie i praktyków po 10 latach członkostwa w Unii Europejskiej – pytań dotyczących rzecz jasna wpływu prawa unijnego na polskie prawo antymonopolowe i regulacyjne.

Następnie po raz pierwszy na konferencji naukowej pojawił się nowy Prezes UOKiK Pan Adam Jasser. Prezes UOKiK wskazał na wiele ważnych kwestii. Po pierwsze, że z uwagi na temat rocznicowy agenda konferencji wcale nie jest lekka, łatwa i przyjemna. Po drugie, że nie można stworzyć ex ante regulacji doskonałej, stąd dużą wagę należy przywiązywać do oceny regulacji ex post (co ma m.in. nastąpić w ramach poszczególnych paneli na konferencji). Po trzecie, Prezes UOKiK wspomniał, że konieczne jest odejście od paradygmatów w celu poszukiwania kompromisów. Dobrym przykładem są w tej mierze działania w następstwie kryzysu finansowego, konieczność otwarcia na dialog pomiędzy regulatorami (perspektywa horyzontalna) jak i pomiędzy regulatorami a interesariuszami (praktykami, naukowcami). Dlatego też Prezes UOKiK zdecydował o powołaniu Rady Doradczej jako kanały ogniskującego wymianę poglądów (nota bene przewodniczącym Rady został Prof. Skoczny). Wreszcie warto  zdaniem Prezesa UOKiK wspomnieć o potrzebie synergii i połączenia ochrony konkurencji i konsumentów w ramach jednego organu (tendencja obserwowana na świecie) w celu wzrostu np. innowacyjności gospodarki.

W dalszej części referat wprowadzający miał wygłosić prof. INP PAN Dawid Miąsik, jednakże z powodów zdrowotnych – referat odczytała w zastępstwie profesora – Pani Ilona Szwedziak-Bork. W referacie pojawiło się wiele ciekawych zagadnień, wynikające z różnych perspektyw badawczych. Jednym z nich była analiza relacji pomiędzy prawem unijnym a pytaniami prejudycjalnymi polskich sądów. Konkluzja była taka, że dotychczasowe pytania prejudycjalne polskich sądów nie miały dużego wpływu dla rozwoju prawa UE, w szczególności w zakresie prawa konkurencji. Zaobserwować jednak można częste odwoływanie się sądów polskich do prounijnej wykładni (jako instrumentu zapewnienia jednolitego stosowania prawa na terenie UE).

Sesja 1 konferencji pt. Harmonizacja polskiego prawa ochrony konkurencji ze wspólnymi regułami konkurencji Unii Europejskiej była moderowana przez prof. Sławomira Dudzika. Jako pierwsza wykład pt. Sposoby harmonizacji prawa polskiego z unijnym prawem antymonopolowym wygłosiła dr hab. Krystyna Kowalik-Bańczyk. Słusznie przy tym zaznaczyła na odrębności unifikacji i harmonizacji. O ile ta pierwsza odbywa się drogą rozporządzenia jako jej głównego instrumentu, o tyle harmonizacja wynika z kilku możliwości. Można bowiem mówić o harmonizacji spontanicznej, orzeczniczej czy też harmonizacji przez dyrektywy. Bardzo interesujące były wywody prof. Kowalik-Bańczyk dotyczące harmonizacji orzeczniczej dotyczącej takich zagadnień jako ustrój (zob. C-439/08 VEBIC), prawo materialne  (zob. C-226/11 Expedia) czy procedura (zob. C-360/09 Pfleiderer; C-536/11 Donau-Chemie). Przywoływany był również projekt dyrektywy w sprawie private enforcement (zob. też szerzej tekst B. Degenera na Antitrust in Poland). Kolejne dwa wystąpienia w ramach sesji 1 dotyczyły leniency. Pierwsze wystąpienie zaprezentował Pan Piotr Sitarek pt. Wpływ prawa UE na kształt polskiego programu łagodzenia kar. Referat dotyczył kilku zagadnień, a w szczególności: a) dostępu do dokumentów leniency przez powodów; b) ograniczeń dla krajowego programu leniency; c) obowiązku zapewnienia efektywności krajowego programu leniency. Drugi referat dt. leniency przygotował Pan Marcin Kulesza (tytuł: Leniency – polski program łagodzenia kar i półformalna harmonizacja w UE przez ECN). Sesja 1 została zakończona serią pytań uczestników. Jednym z ciekawszych było to zadane przez dr Dominika Wolskiego, które dotyczyło projektu nowej dyrektywy, która w jego ocenie ma na celu harmonizację nie tyle prawa konkurencji (prawa publicznego), ale przede wszystkim pewnych instytucji prawa cywilnego czy prawa procesowego (np. ciężar dowodu).

Sesja 2 konferencji pt. Wybrane problemy stosowania reguł konkurencji moderowana przez prof. Cezarego Kosikowskiego objęła wiele interesujących zagadnień. Pan Maciej Gac podjął tematykę ochrony jednostek przed naruszeniami prawa konkurencji (omawiające rozwój doktryny private enforcement w polskim i europejskim prawie konkurencji). O private enforcement mówił również dr Dominik Wolski. Bardzo ciekawy wykład zaprezentował Pan Jacek Krzemiński. Pan Krzemiński omówił wpływ prawa unijnego na stosowanie polskiego prawa antymonopolowego przez sądy arbitrażowe. Jedną z tez była taka, że arbitrzy w ramach rozpatrywania spraw z elementem prawa konkurencji są zmuszeni prawo antymonopolowe stosowania (jako przepisy prawa wymuszające ich stosowanie). Jak przyznał prelegent jest to w praktyce bardzo trudne. Ostatnią prelekcję zaprezentowali prof. Sławomir Dudzik oraz Pani Ewelina Rumak pt. Ustawowe zakazy reklamy w świetle prawa konkurencji UE. Paneliści „sprowokowali” żywą dyskusję, które trwała w najlepsze mimo pory na lunch:)

Sesja przedostatnia (3.1) pt. Wokół problemów ekonomizacji prawa konkurencji, kontroli koncentracji i regulacji sektorowej była moderowana przez Prof. Waldemara Hoffa. Sesję rozpoczęło bardzo żywe i ciekawe wystąpienie Pani Anny Laszczyk pt. O czym milczymy, kiedy rozmawiamy o ekonomizacji prawa konkurencji w Polsce. Pani Laszczyk wskazała na różne perspektywy z jakich można spojrzeć na ekonomizację prawa konkurencji, uwzględniając przy tym orzecznictwa polskiego prawa konkurencji. Następnie autor posta wypowiedział się o podejściu ekonomicznym (behawioralnym do prawa konkurencji) i skorzystał z możliwości dyskusji z uczestnikami konferencji (2014-05-21_Ekonomia_behawioralna_Syp ). Jako trzeci prelegent Pan Dariusz Aziewicz na przykładzie wybranych decyzji Prezesa UOKiK i KE omówił zastosowanie testu istotnego ograniczenia konkurencji (który zastąpił uprzedni test dominacji). Ostatnia prelegentka – dr Ewa. M. Kwiatkowska omówiła rozstrzygnięcia regulacyjne w sektorze telekomunikacyjnym prezentując wyniki swoich badań.

Ostatni panel (sesja 3.2) moderowana przez prof. Kazimierza Strzyczkowskiego (również obejmująca tematykę Wokół problemów ekonomizacji prawa konkurencji, kontroli koncentracji i regulacji sektorowej) rozpoczęła się od wystąpienia Piotra Semeniuka (przypominam współautora Korporacyjnie.pl). Piotr mówił o obowiązku notyfikacji joint ventures w Polsce i w Unii Europejskiej i nieracjonalnej wykładni dokonywanej przez polski organ antymonopolowy. Piotr wskazał na wiele paradoksów polskiego prawa konkurencji odnośnie do joint ventures i zaprezentował jak można rozsądnie wykładać polskie przepisy (zgodnie z prawem UE). Następnym prelegentem był dr Mateusz Chołodecki, który poruszył tematykę regulacji sektorowej (drugi tego typu wykład podczas konferencji), a ściślej – charakteru prawnego współdziałania KE z Prezesem UKE w regulacjach rynku wewnętrznego. Jednym z ciekawych wniosków prelegenta był postulat utworzenia europejskiego organu nadzoru w kontekście regulacji sektora telekomunikacyjnego.  Ostatni referat był autorstwa Pana Wojciecha Podlasina i dotyczył sektora finansowego (tytuł: W stronę europejskiego rynku usług finansowych: wpływ prawodawstwa UE na nadzór finansowy w Polsce).

Podsumowanie konferencji wygłosił prof. Tadeusz Skoczny, który podziękował wytrwałym uczestnikom (których mimo godz. 17.00 wciąż było sporo), dokonał syntetycznego podsumowania konferencji i zaprosił do udziału w innych wydarzeniach organizowanych przez CARS.

Omawiana konferencja była jedną z ciekawszych w jakich miałem przyjemność brać udział i bynajmniej nie jest to tylko moja opinia a podzielana przez wielu uczestników konferencji.

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Zobacz także

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów