do Infrastruktura, Newsy

Wykonawcy, ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego nie mogą przedłożyć zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek ZUS, będącego wydrukiem z systemu elektronicznego ZUS (Platformy Usług Elektronicznych).

Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych (tj. Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 177 ze zm., dalej ,,PZP”) z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, (z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu). Oznacza to, że zamawiający może wymagać od wykonawców stosownych dokumentów, które potwierdziłyby wskazane okoliczności.

Na podstawie delegacji ustawowej (zawartej w art. 25 ust. 2 PZP) zostało wydane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz. 231, dalej „Rozporządzenie”).

Przepisy Rozporządzenia umożliwiają zamawiającemu weryfikację okoliczności, które powinny skutkować wykluczeniem z udziału w przetargu. Przedłożenie stosownych dokumentów, poddawanych weryfikacji przez zamawiającego, ma na celu uniknięcie wyboru wykonawcy, który nie daje rękojmi należytego wykonania zamówienia.

Przepis § 3 ust. 1 pkt 4 Rozporządzenia daje zamawiającemu możliwość żądania od wykonawców aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert. Dokumenty te powinny być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Wątpliwości budzi sytuacja, w której zaświadczenie generowane jest ze strony internetowej ZUS (PUE) i następnie przedkładane w postępowaniu w formie wydruku (kopii).

Możliwość załączenia wydruku dokumentu elektronicznego z platformy PUE w postępowaniu przetargowym była przedmiotem orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 18 lutego 2015 r., o sygn. akt KIO 225/15. W postępowaniu tym zamawiający uznał za prawidłowe złożenie takiego dokumentu i dokonał wyboru oferty wykonawcy, który złożył kopię zaświadczenia wydrukowaną z platformy PUE. Wybór ten został zaskarżony przez innego oferenta, zaś KIO uznała zasadność odwołania.

Izba wskazała, że zaświadczenie wydane w formie dokumentu elektronicznego może być używane jako dokument urzędowy jedynie w obrocie elektronicznym. Wydruk takiego elektronicznego zaświadczenia będzie tylko kopią takiego dokumentu. Izba zwróciła uwagę, że podpis elektroniczny funkcjonuje tylko w postaci elektronicznej, jako algorytm obliczeniowy, a poza pamięcią komputera – po wydrukowaniu dokumentu opatrzonego takim podpisem, taki podpis nie funkcjonuje. Podkreślono, że podpisu elektronicznego nie można odwzorować w żadnej innej postaci niż elektroniczna.

Na wydruku zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek znajduje się wyłącznie znak, który – według Izby – może co najwyżej zostać uznany za parafę osoby, której tożsamości nie można praktycznie ustalić. Innymi słowy wydrukowane zaświadczenie ze strony internetowej nie jest ani oryginałem ani kopią poświadczoną za zgodność z oryginałem, a zatem nie może stanowić wymaganego w tym postępowaniu dokumentu.

Czytaj dalej…

Jestem radcą prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie oraz absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Posiadam bogate doświadczenie w obsłudze projektów infrastrukturalnych finansowanych ze środków unijnych oraz z zakresu prawa obrotu nieruchomościami. Reprezentuje Klientów w postępowaniach sądowych i sądowo – administracyjnych. Od wielu lat doradzam Klientom w procesie przygotowania, realizacji oraz rozliczenia inwestycji, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym. Świadczyłam usługi doradztwa prawnego m.in. przy realizacji takich projektów jak: modernizacja linii kolejowej E30/C-E30, odcinek Kraków – Rzeszów (wartość projektu ok. 4,5 mld zł), rozbudowa zakładu produkcyjnego – fabryki płytek ceramicznych i klinkierowych (wartość inwestycji ok. 120 mln zł), modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź (całkowity koszt projektu ponad 1 mld zł), udrożnienie Łódzkiego Węzła Kolejowego (TEN-T) (całkowity koszt projektu ponad 1,4 mld zł).

Obecnie jestem partnerem zarządzającym kancelarii Brevells Cekiera Oleksiewicz sp. k., prowadząc w ramach tej kancelarii praktykę prawa w obszarze infrastruktury i środowiska oraz nieruchomości i sporów sądowych.

Na Korporacyjnie.pl będę zajmowała się przede wszystkim tematyką prawa cywilnego, prawa nieruchomości oraz prawa procesowego w aspekcie realizacji inwestycji infrastrukturalnych.

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów