do Corporate, Fuzje i przejęcia, Publikacje

Centrum Studiów Antymonopolowych i Regulacyjnych (CARS), działające w ramach Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, zaprasza do współpracy przy tworzeniu kolejnego zeszytu „internetowego Kwartalnika Antymonopolowego i Regulacyjnego” (iKAR).

iKAR jest interdyscyplinarnym pismem, którego tematykę stanowią prawne i ekonomiczne aspekty ochrony konkurencji i regulacji sektorowej. Łamy iKAR otwarte są zatem tak dla artykułów, jak i mniejszych form publikacyjnych, podejmujących m.in. teoretyczne i praktyczne problemy regulacji rynku finansowego w ujęciu prawnym oraz ekonomicznym.

Zapraszamy do składania tekstów odnoszących się do zagadnień regulacji nadużyć na rynku kapitałowym, w szczególności w kontekście rozporządzenia MAR oraz dotychczasowej praktyki jego stosowania. Teksty mogą mieć formę:

artykułów naukowych;

przeglądów legislacyjnych, tj. tekstów obejmujących przegląd, w szczególności nowych lub znacząco znowelizowanych aktów normatywnych dotyczących problematyki nadużyć na rynku lub poszczególnych instytucji prawnych objętych regulacją rozporządzenia MAR oraz innych regulacji prawnych wpływających na obecny kształt prawodawstwa w przedmiotowym zakresie; akceptowane są także teksty obejmujące przegląd projektów aktów prawnych z zakresu regulacji nadużyć na rynku;

przeglądów orzecznictwa, zwłaszcza sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE;

glos lub omówień do wyroków sądów, zwłaszcza sądów polskich i Trybunału Sprawiedliwości UE; akceptowane będą również „glosy” (komentarze) do znaczących decyzji (stanowisk) organów nadzoru (KNF, ESMA);

przeglądów piśmiennictwa;

recenzji lub omówień krajowych bądź zagranicznych publikacji poświęconych zagadnieniom regulacji nadużyć na rynku kapitałowym.

 W założeniu tematyka zeszytu powinna się koncentrować przede wszystkim na zagadnieniach związanych z aktualnymi i najbardziej doniosłymi zagadnieniami regulacji nadużyć na rynku kapitałowym. Niemniej jednak, możliwe jest składanie tekstów poświęconych innym kwestiom dotyczącym aktualnych regulacji z zakresu prawa rynku kapitałowego.

Powyższe zagadnienia mogą być prezentowane w artykułach naukowych w ujęciu krajowym (nie tylko polskim), europejskim (UE), światowym (globalnym), w tym także w perspektywie prawno-porównawczej.

Artykuły naukowe podlegają recenzowaniu w trybie podwójnej anonimowej recenzji, zgodnie z przyjętym przez redakcję regulaminem recenzyjnym.

Teksty przesyłane do numeru 1/2021 powinny odpowiadać standardom redakcyjnym iKAR. Do przesyłanych tekstów należy dołączyć spis treści, streszczenie, listę słów kluczowych, klasyfikację JEL oraz – w języku angielskim: title, table of contents, summary, key words, JEL classification.

Każdy artykuł powinien być również opatrzony notką wskazującą na afiliację autora i jego adres e-mail (przeznaczony do upublicznienia).

Do nadsyłania tekstów przeznaczonych do publikacji w iKAR zapraszamy pracowników naukowych, w tym doktorantów, oraz profesjonalistów (m.in. sędziów, adwokatów, radców prawnych, konsultantów prawnych i ekonomicznych) zajmujących się problematyką prawa rynku kapitałowego.

Zgodnie z założeniami programowymi iKAR chcielibyśmy, aby teksty publikowane na łamach czasopisma nie koncentrowały się wyłącznie na aspektach prawnych regulacji nadużyć na rynku kapitałowym. Do nadsyłania tekstów zapraszamy także ekonomistów i finansistów zajmujących się praktycznymi aspektami regulacji nadużyć na rynku kapitałowym.

Wszystkich Czytelników tego dokumentu zachęcamy także do jego dalszego przekazywania i rozpowszechniania wśród osób zainteresowanych przedmiotową problematyką, do których, mimo starań, nie udało nam się dotrzeć.

 iKAR nr 1/2021 poświęcony zagadnieniom regulacji nadużyć na rynku kapitałowym ukaże się w terminie do 15.02.2021 r. Termin nadsyłania tekstów upływa 15 listopada 2020 r. Mile widziane jest wcześniejsze zasygnalizowanie zamiaru złożenia tekstu.

Redaktorzy prowadzący:

dr Angelina Stokłosa

angelina.stoklosa@sklegal.pl

dr Szymon Syp

szymonsyp@gmail.com

+ posts

Szymon jest uznawany za jednego z wiodących specjalistów Venture Capital na polskim rynku. Specjalizuje się w transakcjach M&A na rynku publicznym oraz prywatnym, w tym w zakresie krajowych i zagranicznych transakcji pracując dla spółek publicznych, akcjonariuszy, firm rodzinnych, spółek wielobranżowych czy funduszy PE/VC. Posiada również doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi biznesu klientów zagranicznych, klientów prywatnych, funduszy (w tym VC), obsługi prawnej startupów, w zakresie restrukturyzacji grup spółek czy też świadczenia usług z zakresu prawa konkurencji. Jego ponad 10-letnie doświadczenie obejmuje w szczególności doradztwo z zakresu projektów M&A, finansowania typu PE/VC, restrukturyzacji, bieżącej obsługi przedsiębiorstw, finansowania dłużnego oraz prawa konkurencji. Jest autorem ponad 30 publikacji, w tym komentarzy do MAR, Prawa Pocztowego, Ustawy o obligacjach oraz Prawa rynku kapitałowego (w opracowaniu). Był prelegentem na przeszło 40 konferencjach. Członek International Bar Association. W 2016 r. znalazł się wśród laureatów V edycji konkursu „Prawnicy – liderzy jutra 2016”, organizowanego przez Dziennik Gazeta Prawna i Wolters Kluwer Polska oraz wyróżniony w kategorii „młodzi obiecujący” przez miesięcznik „Gentleman”. Rekomendowany przez Legal 500 (2019) w specjalizacji: prawo handlowe, spółki oraz M&A (Polska).

Ukończył Wydział Prawa i Administracji UW (dr), Szkołę Główną Handlową oraz Maurer School of Law (Magister Prawa).

E-mail: kancelaria@szymonsyp.com

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów