do Dematerializacja akcji. Rejestr akcjonariuszy

Tym wpisem chcemy zapoczątkować nowy cykl na Korporacyjnie.pl, poświęcony zmianom w prawie spółek, dotyczącym między innymi emitentów akcji posiadających obecnie formę dokumentu. Od 2021 roku akcje te, emitowane przez niepubliczne spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne, a ponadto przez spółki publiczne, w których nie wszystkie akcje są zdematerializowane, będą musiały mieć formę bezdokumentową.

Cykl ten będziemy tworzyć razem z Domem Maklerskim Navigator SA.

Obejmie on około 20 wpisów, które zamierzamy publikować regularnie, w tygodniowych odstępach. Chcemy zawrzeć w nim solidną dawkę wiedzy dla emitentów, podaną w przystępnej i syntetycznej postaci. Zapraszamy do lektury i zadawania pytań!

Obowiązek posiadania strony internetowej – nowe regulacje prawne

Zgodnie z art. 5 § 5 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), który wejdzie w życie z dniem 1.01.2020 r., spółka akcyjna i spółka komandytowo-akcyjna prowadzą własne strony internetowe i zamieszczają także na tych stronach, w miejscach wydzielonych na komunikację z akcjonariuszami, wymagane przez prawo lub ich statuty ogłoszenia pochodzące od spółek.

Ustawowe wprowadzenie obowiązku posiadania własnej strony korporacyjnej nie stanowi samo w sobie novum.

Spółki publiczne posiadają korporacyjne strony internetowe od dawna – służą one szeroko pojętej komunikacji z akcjonariuszami i inwestorami, między innymi do zamieszczania informacji o zwołaniu walnych zgromadzeń (art. 402[1] § 1, 403[3] KSH)[1]. Na swoich stronach emitenci giełdowi zamieszczają ponadto inne ważne dla akcjonariuszy i inwestorów informacje, których kategorii i rodzajów w świetle przepisów prawa systematycznie przybywa. Ostatnie zmiany w tym zakresie wprowadzono ustawą o zmianie ustawy o ofercie publicznych i niektórych innych ustaw z 16.10.2019 r., która weszła w życie z dniem 30.11.2019 r. (Dz.U. 2019 r. poz. 2217).

Wprawdzie z perspektywy marketingowej posiadanie korporacyjnej strony internetowej przez spółki niepubliczne stanowi – jak się wydaje – wymóg i znak naszych czasów i zapewne coraz mniej jest spółek nieposiadających takich stron, niemniej od 1.01.2020 r. posiadanie takiej strony będzie jednocześnie wymogiem ustawowym.

Z przywołanego przepisu art. 5 KSH wynika, że każda spółka akcyjna i komandytowo-akcyjna ma posiadać własną stronę internetową. Nie może być to zatem strona innej spółki, np. spółki dominującej z wydzieloną podstroną, ale strona, do której dostęp jest zapewniony ze strony głównej. Pozwoli to wyeliminować wątpliwości co do treści zamieszczanych na stronie, dotyczących na przykład tego, kogo (której spółki) określone informacje dotyczą. Jednocześnie ułatwi to wyszukiwanie treści wszystkim zainteresowanym. Należy pamiętać, że obowiązek posiadania korporacyjnej strony internetowej ustanowiono przede wszystkim w interesie akcjonariuszy – muszą mieć oni jedno pewne źródło informacji o emitencie, łatwo dostępne, zawierające zweryfikowane treści.

Warto dodać, że do dnia 1.01.2020 r. obowiązują następujące przepisy KSH, z których wynika obowiązek posiadania korporacyjnej strony internetowej: art. 127 § 5, art. 206 § 1, art. 374 § 1, art. 401 § 4, art. 402(1) § 1, art. 402(2) pkt 6, art. 402(4), art. 402(5), art. 411(1), art. 421 § 4, art. 428 § 4, art. 500 § 2(1), art. 505 § 3(1), art. 516(4) § 1, art. 531 § 2(1), art. 535 § 3, art. 540 § 3(1). Obowiązkowe podanie określonych informacji na stronie internetowej, np. w ramach procedur restrukturyzacji (przekształceń) spółek służyć ma ułatwieniu komunikacji, szybkiemu dotarciu z istotną informacją do zainteresowanych osób, stworzeniu dostępu łatwego i niedyskryminacyjnego.

Obowiązkowy zakres informacji na stronie, zasady komunikacji

 Od dnia 1.01.2020 r. strona internetowa niepublicznej spółki akcyjnej oraz komandytowo-akcyjnej powinna mieć wyodrębnioną zakładkę dedykowaną do komunikacji z akcjonariuszami. To w tym miejscu spółka ma następnie publikować ogłoszenia. Chodzi tutaj zarówno o ogłoszenia wymagane w przepisach prawa powszechnego (KSH) jak i wymagane zgodnie ze statutem spółki, o ile w statucie takie przewidziano.

Do tego rodzaju ogłoszeń, o których mowa w KSH, należą przede wszystkim ogłoszenia dotyczące zwoływania oraz organizacji i przebiegu walnych zgromadzeń.

Inną ważną kategorię informacji od dnia 1.01.2020 r. stanowią wezwania do złożenia dokumentów akcji w związku z programową dematerializacji wszystkich akcji od dnia 1.01.2021 r., w tym akcji wyemitowanych przed tą datą. Pierwsze takie wezwanie należy ogłosić do dnia 30.06.2020 r.

Co istotne, spółka powinna ujawnić swojej korporacyjnej strony internetowej, na której będzie dokonywać tego rodzaju ogłoszeń, w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Zasadą jest, wynikającą z art. 22 ustawy z dnia 20.08.1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 1500), że wniosek o wpis do KRS powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. W tym kontekście trudno wskazać niebudzący wątpliwości termin na wykonanie tego obowiązku, niemniej skoro obowiązek prowadzenia strony internetowej aktualizuje się w dniu 1.01.2020 r., to wniosek do KRS należy złożyć – jak się wydaje – w terminie 7 dni od tej daty. Nie będzie jednak błędem zgłoszenie tej strony jeszcze przed wejściem w życie omawianych przepisów KSH, o ile jednak strona zgłaszana faktycznie istnieje.

 Odpowiedzialność za stronę i dane na niej zamieszczane

Odpowiedzialność za treści zamieszczane na stronie korporacyjnej danej spółki ponosi ta właśnie spółka. Ustawodawca nie wprowadza w tym zakresie szczególnych zasad odpowiedzialności.

Warto pamiętać, że w tak newralgicznym zakresie jak komunikacja z akcjonariuszami na potrzeby organizacji walnych zgromadzeń, członkowie zarządów spółek powinni dochować należytej staranności. Należyta staranność powinna cechować wszystkie działania członków organów spółki związane z wykonywaniem mandatu, i jako taka nie jest wyłączona w odniesieniu do prowadzenia korporacyjnej strony internetowej spółki. Zgodnie z ogólną regulacją art. 483 KSH członek zarządu spółki akcyjnej (a także spółki komandytowo-akcyjnej – por. art. 126 § 1 pkt 2 KSH) odpowiada wobec spółki za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu. Spółka zaś może ponosić odpowiedzialność za szkodę wyrządzona akcjonariuszowi z powodu niezgodnego z prawem poinformowania go o zwołaniu walnego zgromadzenia, jeżeli akcjonariusz poniesie szkodę.

 Odpowiedzialność za nieterminowe wykonanie obowiązku posiadania strony

W KSH nie zostały określone szczególne regulacje dotyczące odpowiedzialności za naruszenie obowiązku prowadzenia korporacyjnej strony internetowej od dnia 1.01.2020 r.

 Ryzyko związane z brakiem publikacji ogłoszeń na stronie

Ryzyko takie obciąża spółkę, do której akcjonariusze mogą kierować roszczenia związane z nieprzestrzeganiem obowiązku prowadzenia korporacyjnej strony internetowej dla celów komunikacji.

Przede wszystkim należy tutaj wskazać, że brak ogłoszenia na stronie internetowej spółki o zwołaniu WZA, ale też na przykład naruszenie zasad dotyczących zwoływania WZA, rodzi ryzyko zaskarżenia uchwał podjętych przez takie wadliwie zwołane zgromadzenie WZA – zarówno na podstawie powództwa o uchylenie uchwały, jak i powództwa o stwierdzenie jej nieważności.

Współautorem wpisu jest Szymon Syp.

 Już wkrótce kolejny wpis na Korporacyjnie.pl

 

Kontakt do partnera sekcji:

Bartosz Krzesiak
Dyrektor ECM, Dom Maklerski Navigator SA

www.navigatorcapital.pl/rejestr-akcjonariuszy
Tel. kom.: +48 662 028 247 | E-mail: bartosz.krzesiak@navigatorcapital.pl

 

[1] Warto wskazać, że brzmienie tego przepisu również ulegnie zmianie z dniem 1.01.2020. Obecnie z przepisu wynika, że spółka publiczna prowadzi własną stronę internetową i zamieszcza na niej określone informacje od dnia zwołania walnego zgromadzenia. Z tego przepisu wywodzono z reguły dotychczas ustawowy obowiązek spółek publicznych posiadania i prowadzenia korporacyjnych stron internetowych. Od 1.01.2020 r. przepis ten będzie stosowany w następującym kształcie: „Spółka publiczna zamieszcza na własnej stronie internetowej od dnia zwołania walnego zgromadzenia (…)”.

+ posts

Adwokat; ukończyła z wyróżnieniem Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim. Jest absolwentką Centrum Prawa Amerykańskiego prowadzonego przez Wydział Prawa i Administracji UW oraz Wydział Prawa Stanowego Uniwersytetu Floryda. W 2013 roku uzyskała stopień naukowy doktora nauk prawnych na podstawie rozprawy doktorskiej poświęconej pojęciu interesu spółki handlowej przygotowanej i obronionej w Instytucie Prawa Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od początku pracy zawodowej związana ze znanymi warszawskimi kancelariami butikowymi. Doradca prawny spółek publicznych i niepublicznych. Kieruje praktyką prawną w  jednej z największych w Polsce spółek z branży gier wideo, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w kompleksowej obsłudze prawnej największych podmiotów gospodarczych w kraju oraz instytucji publicznych. Specjalizuje się w prawie cywilnym, zwłaszcza w prawie umów, w prawie spółek i w prawie rynku kapitałowego. Jest doradcą prawnym krajowych podmiotów z branży gier wideo. W dotychczasowym dorobku ma publikacje naukowe i popularnonaukowe z zakresu prawa cywilnego, prawa spółek i prawa rynku kapitałowego, w tym komentarz do rozporządzenia MAR oraz komentarz do ustawy o obligacjach.

Recent Posts

Dodaj swój komentarz

Ustawa o obligacjach. Komentarz
MAR. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nadużyć na rynku. Komentarz
Prawo Pocztowe Komentarz
Postępowanie cywilne po nowelizacji. Komentarz dla pełnomocników procesowych i sędziów